دوشنبه، 28 خرداد 1403

 

به استناد ماده 1 دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی، موارد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی (موضوع بند ب ماده 3 از فصل دوم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 83/1/25 مجلس شورای اسلامی) کلیه مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارو، مواد اولیه، ملزومات داروئی و مکمل ها و تجهیزات پزشکی مشمول دریافت مجوز تبلیغات می باشند.

پس از تکمیل فرم R8 و بررسی تعرفه با به همراه داشتن مدارک به اداره کل نظارت واقع در طبقه سوم  سازمان مرکزی مراجعه نمایید.