پنجشنبه، 14 اسفند 1399
  •  
  • دوشنبه, 12 خرداد,1399
  • پنجشنبه, 07 آذر,1398

اداره عضویت
اداره عضویت
مدیریت IT | ﺳﻪشنبه, 01 بهمن,1398 | 198.0 KB
دانلود
استانداردسازی تابلو
استانداردسازی تابلو
مدیریت IT | پنجشنبه, 07 آذر,1398 | 291.6 KB
دانلود
اصلاحیه کتاب ارزش نسبی خدمات
اصلاحیه کتاب ارزش نسبی خدمات
مدیریت IT | ﺳﻪشنبه, 01 بهمن,1398 | 7.8 MB
دانلود
ايين نامه تابلو ، مهر و سرنسخه
ايين نامه تابلو ، مهر و سرنسخه
مدیریت IT | پنجشنبه, 07 آذر,1398 | 116.7 KB
دانلود
خلاصه آیین نامه تبلیغات
خلاصه آیین نامه تبلیغات
مدیریت IT | پنجشنبه, 07 آذر,1398 | 279.6 KB
دانلود
دستورالعمل تبلیغات
دستورالعمل تبلیغات
مدیریت IT | پنجشنبه, 07 آذر,1398 | 116.0 KB
دانلود
روش اجرایی مفقودی ، سرقت و جعل مهر
روش اجرایی مفقودی ، سرقت و جعل مهر
مدیریت IT | پنجشنبه, 07 آذر,1398 | 612.7 KB
دانلود
شیوه نامه درخواست و صدور مجوز تبلیغات امور پزشکی
شیوه نامه درخواست و صدور مجوز تبلیغات امور پزشکی
مدیریت IT | ﺳﻪشنبه, 01 بهمن,1398 | 2.9 MB
دانلود
فرایند اجرایی ضوابط بررسی و تعیین سطح تعهدات سازمانهای بیمه گر پایه
فرایند اجرایی ضوابط بررسی و تعیین سطح تعهدات سازمانهای بیمه گر پایه
مدیریت IT | دوشنبه, 12 خرداد,1399 | 2.0 MB
دانلود
مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز تبلیغات
مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز تبلیغات
مدیریت IT | ﺳﻪشنبه, 01 بهمن,1398 | 64.8 KB
دانلود