ﺳﻪشنبه، 2 مرداد 1403
ادامه مطلب

رییس کل:

رييس‌كل سازمان بالاترين مقام اجرايي، اداري و مالي و نماينده قانوني سازمان در كليه مراجع با حق توكيل به غير و يا نماينده وي مي‌باشد و در حدود مصوبات مجمع عمومي و شوراي‌عالي و مقررات و ضوابط مربوط داراي اختيار كامل است كه از طرف مجمع عمومي از بين منتخبين هيأت مديره سراسر كشور براي مدت چهار سال انتخاب و به رييس‌جمهور جهت صدور حكم معرفي مي‌شود.

دکتر محمد رئیس زاده

رییس کل سازمان نظام پزشکی