هیات رئیسه مجمع عمومی

دکتر یوسف کاظمی

رئیس مجمع عمومی

دکتر فرنود گودرزی

نواب رئیس مجمع عمومی

دکتر عباس آقازاده مسرور

نواب رئیس مجمع عمومی

دکتر یاسر صالحی نجف آبادی

منشی (دبیر) مجمع عمومی