پنجشنبه، 29 مهر 1400

هیات رئیسه مجمع عمومی

دکتر عباس آقازاده

رئیس مجمع عمومی

دکتر حسین بابایی

عضو هیات رئیسه مجمع

دکتر لاله تدین

عضو هیات رئیسه مجمع

دکتر علی سالاریان

عضو هیات رئیسه مجمع