ﺳﻪشنبه، 2 مرداد 1403

صندوق تعاون و رفاه هفتمین رکن از ارکان سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود که اساسنامه آن به شرح ذیل می باشد:


اساسنامه صندوق تعاون و رفاه

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

 

فصل اول- کلیات

ماده یک- موضوع:

در اجرای بند 14 ماده سه و قسمت دو بند ب ماده 5 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی، شورایعالی نظام پزشکی در جلسه مورخ 4/5/82 اساسنامه صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران را که در این اساسنامه صندوق نامیده می‌شود به شرح زیر تصویب نمود:

 

فصل دوم- وظایف و موضوع فعالیت

ماده دوم- شرح وظایف و موضوع فعالیت:

کمک به رفع مشکلات مالی و رفاهی اعضای سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده، از طریق:

الف- برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های مختلف برای تحصیل درآمد

ب- مشارکت در تأسیس تعاونی‌های مختلف از قبیل مسکن، مصرف و نظایر آن

ج- مشارکت در تأسیس انواع شرکت‌های تجاری اعم از سهامی خاص و با مسئولیت محدود به منظور تحصیل درآمد در داخل و خارج کشور

د- مشارکت و سرمایه‌گذاری در عملیات مالی- اعتباری و بانکی، مؤسسات بیمه‌ای پس از اخذ مجوزهای لازمه در جهت حل مشکلات مالی و رفاهی حرف پزشکی و تحقق اهداف صندوق مطابق مقررات جاری کشور

ه‍- استفاده از منابع بانکی به منظور تأمین نیازها

 

ماده سه:

صندوق دارای شخصیت حقوقی است و حسب مصوبه شورای عالی نظام پزشکی باید طبق مقررات و ضوابط قانونی کشور به ثبت برسد.

ماده چهار:

صندوق متعلق به سازمان مرکزی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و مرکز اصلی آن در تهران است و در صورت نیاز به تأسیس دفاتر، هیئت مدیره می‌تواند با موافقت رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ایجاد دفاتر در داخل یا خارج از کشور نموده و عنداللزوم با رعایت ضوابط مذکور نسبت به انحلال آنها اقدام نماید.

ماده پنج:

صندوق دارای تابعیت ایرانی بوده و اقامتگاه قانونی آن تهران و به آدرس سازمان مرکزی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران یا محلی که این سازمان تعیین می‌کند می‌باشد. مدت فعالیت صندوق نامحدود است.

 

فصل سوم- ارکان صندوق

ماده شش:

ارکان صندوق عبارتند از:

الف- مجمع عمومی                      ب- هیأت مدیره                           ج- مدیر عامل                             د- بازرسان

ماده هفت:

اعضای مجمع عمومی صندوق عبارتند از اعضای شورایعالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجمع و رئیس شورایعالی است.

ماده هشت: وظایف و اختیارات مجمع عمومی صندوق:

الف- بررسی و تصویب خط مشی و سیاست‌های کلی صندوق

ب- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملکرد سالیانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان

ج- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق و انحلال آن

د- انتخاب بازرسان و اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس کل سازمان و تعیین حق حضور و پاداش آنان

ه‍- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول و غیر قابل وصول

و- جلسات مجمع عمومی صندوق حداقل سالی یکبار تا پایان چهارماهه اول سال، جهت بررسی و تصویب صورت‌های کلی همچنین در مواقع لازم بنا به دعوت رئیس کل یا رئیس شورایعالی یا پنج نفر از اعضای مجمع یا رئیس هیئت مدیره تشکیل می‌شود و نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری جلسات مجامع تابع قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.

ز- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.

ح- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه، به عهده مجمع عمومی صندوق می‌باشد.

ط- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق

ی- اخذ تصمیم در مورد سود حاصل از فعالیت‌های صندوق و در صورت لزوم تقسیم آن بین سرمایه‌گذاران در چارچوب مصوبات مجمع و اساسنامه

تبصره- اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل می‌توانند در جلسات شورای عالی که مباحث آن راجع به صندوق باشد شرکت کنند.

ک- تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به تشکیلات صندوق و اصلاحات مربوطه

ماده نه:

هیأت مدیره صندوق مرکب از 5 نفر خواهد بود که به پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس کل منصوب خواهند شد. هیأت مدیره از بین خود نسبت به انتخاب رئیس هیأت مدیره اقدام و برای سایر اعضاء نیز می‌تواند سمت‌هایی تعیین نماید.

تبصره 1- مدت عضویت در هیئت مدیره صندوق دو سال است که در صورت تصویب مجمع عمومی قابل تمدید می‌باشد.

تبصره 2- جلسات هیئت مدیره به دعوت رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل حداقل ماهی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور 3 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد، تصمیمات هیئت مدیره حداقل به سه رأی اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد. مذاکرات جلسات باید در دفتر مخصوص ثبت و به امضای حاضرین برسد. جلسات فوق‌العاده با دعوت رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل تشکیل می‌شود.

تبصره 3- اعضای هیأت مدیره به دعوت رئیس هیأت مدیره و یا مدیر عامل در جلسات شرکت خواهند کرد و غیبت متوالی بیش از سه جلسه و یا متناوب بیش از 5 جلسه در سال موجب عزل عضو غایب خواهد بود در این صورت مراتب توسط رئیس هیأت مدیره و یا مدیر عامل به رئیس کل سازمان اعلام می‌گردد و پس از ارائه به مجمع عمومی توسط رئیس کل، مجمع عمومی نسبت به تعیین جانشین اتخاذ تصمیم خواهد نمود، که اعضای جدید نیز با حکم رئیس کل منصوب خواهند شد.

ماده ده- وظایف هیأت مدیره:

الف- اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

ب- تعیین برنامه‌ها و طرح‌های صندوق در جهت تحقق اهداف و وظایف صندوق

ج- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و اصلاحات مربوطه

د- اتخاذ تصمیم نسبت به درآمدها و هزینه‌ها، اخذ و اعطای وام یا اعتبار و تسهیلات و هر موضوع دیگر که در چهارچوب بودجه مصوب انجام می‌گیرد اتخاذ تصمیم در مورد عقد هر نوع قرارداد (با مؤسسات، شرکت‌ها، دولت، بانک‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی) و تغییر و تبدیل و فسخ یا اقاله آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول به حساب صندوق و سایر تصمیمات دیگر مانند صالح یا سازش و اقامه دعوی و دفاع از دعاوی در رابطه با وظایف صندوق در چهارچوب مصوبات مجمع و رعایت مقررات مربوط

ه‍- اتخاذ تصمیم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن و مصالحه دعاوی

و- ارائه گزارش و اظهارنظر مشورتی و توصیه به مجمع عمومی در رابطه با صندوق و اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف مجمع عمومی به هیئت مدیره ارجاع می‌گردد.

ز- ارائه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه در جهت پیشرفت سریع‌تر اهداف صندوق و سایر پیشنهادها به مجمع عمومی

ح- هیأت مدیره می‌تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را در موارد معین به مدیر عامل تفویض نماید.

ط- تعیین نحوه جذب سرمایه‌های اعضای نظام پزشکی و شاغلین حرف پزشکی و اشخاص حقیقی و حقوقی در صندوق

ی- تعیین نحوه عضویت اعضاء سازمان و شاغلین حرف پزشکی و انطباق آن با اساسنامه و هر نوع تصمیم‌گیری در مورد حق عضویت و مانند آن

ک- تأسیس یا انحلال دفاتر صندوق با رعایت ضوابط این اساسنامه

ل- اجازه افتتاح حساب جاری ارزی، ریالی و سپرده نزد بانک‌ها در ارتباط با فعالیت‌های صندوق

م- تعیین امضاهای مجاز برای تنظیم اسناد تعهدآور

ن- تصمیم‌گیری در مورد مشارکت در تأسیس هر نوع شرکت، بانک، سرمایه‌گذاری‌های مختلف، تعاونی و مانند آن

ص- سایر وظایفی که مطابق این اساسنامه و قوانین و مقررات جاری، برای هیأت مدیره تعیین شده است.

ماده یازده:

تصمیمات هیأت مدیره توسط رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره به مدیر عامل صندوق رسماً ابلاغ خواهد شد.

تبصره- دبیرخانه و محل تشکیل جلسات هیأت مدیره در محل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا نظر رئیس کل سازمان خواهد بود.

ماده دوازده:

هیأت مدیره حداکثر طی دو جلسه اول پس از تشکیل، فردی را از بین اعضاء یا خارج از آن به عنوان مدیر عامل به رئیس کل سازمان معرفی می‌نماید و حکم وی توسط رئیس کل صادر خواهد شد. عزل وی نیز با درخواست هیأت مدیره و تصویب و پیشنهاد رئیس کل با تصویب  اعضای مجمع عمومی خواهد بود.

تبصره- انتخاب مجدد مدیر عامل قبلی بلامانع است و دوره کاری وی 2 سال می‌باشد.

 

ماده سیزده:

مدیر عامل صندوق بالاترین مقام اجرائی، مالی و اداری صندوق بوده و در حدود این اساسنامه مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره سیاست‌های کلی مصوب سازمان و قوانین عمومی کشور برای اداره امور صندوق اختیارات لازم را دارا می‌باشد و در مقابل کلیه مراجع اداری و قضائی نماینده قانونی صندوق است.

تبصره 1- مدیر عامل علاوه بر هیأت مدیره و مجمع عمومی در مقابل رئیس کل سازمان نیز پاسخگو می‌باشد.

تبصره 2- در صورت دعوت شورای عالی، هیئت مدیره و مدیر عامل صندوق مؤظف به شرکت در جلسات و ارائه توضیحات لازم هستند.

ماده چهارده:

مدیر عامل می‌تواند با موافقت هیأت مدیره و تصویب رئیس کل سازمان فردی را به عنوان قائم مقام تعیین نماید. حدود اختیارات قائم مقام توسط هیئت مدیره تعیین خواهد شد.

ماده پانزده: وظایف و اختیارات مدیر عامل:

الف- تهیه گزارش عملکرد سالانه، ترازنامه حساب سود و زیان صندوق و ارائه آن به هیأت مدیره

ب- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه صندوق، افزایش سرمایه و ارائه به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب و نهایتاً ارائه به مجمع عمومی

ج- اداره امور اداری و مالی صندوق در حدود تشکیلات، بودجه مصوب و اجرای مصوبات هیأت مدیره

د- انعقاد قرارداد استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان صندوق مطابق ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوطه و امضای احکام مانند اخراج، ترفیع، انتصاب

ه‍- نمایندگی صندوق در کلیه مراجع قانونی و اقامه دعوی و پاسخگوئی به دعاوی صندوق بر اساس مقررات قانونی مربوطه و حق تعیین وکلی

ز- انعقاد قراردادهای مالی و تعهدآور برای صندوق پس از تصویب هیأت مدیره

و- رسیدگی به کلیه امور مؤسسات و شرکت‌هایی که صندوق تشکیل داده و یا در آن سهیم است.

تبصره- مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و یا مسئولین قانونی صندوق تفویض نماید.

الف- کلیه چک‌ها و انساد همچنین اوراق مالی، اعتباری و معاملاتی و تجاری و به طور کلی کلیه اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل و امضای رئیس هیأت مدیره و یا یکی از اعضای هیأت مدیره با تعیین وی معتبر خواهد بود. سایر اسناد و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل معتبر است.

ب- اقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و انجام تعهدات آن و پرداخت دیون

ج- سایر وظایف و اختیاراتی که در قوانین موضوعه انجام آن در صلاحیت مدیر عامل ذکر گردید.

د- ارائه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیئت مدیره

بازرسان:

ماده شانزده:

بازرس اصلی و علی‌البدل صندوق را مجمع عمومی تعیین می‌نماید، بازرس قانونی حق دارد از کلیه امور صندوق اطلاع حاصل کند ولی حق دخالت در امور جاری صندوق را نخواهد داشت و اجرای وظایف وی نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار صندوق بشود.

تبصره- ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه صندوق حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرس قانونی خواهد شد. بازرس قانونی مؤظف است حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی گزارش خود را به هیئت مدیره و مجمع عمومی تسلیم نماید.

 

فصل چهارم- امور مالی و سرمایه صندوق

ماده هفده:

الف- سرمایه صندوق متشکل است از درآمدهای حاصله از فعالیت‌های تجاری و کمک‌های بلاعوض دولت و سایر ارگان‌های عمومی و خصوص و سرمایه متعلق به شاغلین حرف پزشکی که نمایندگی کل آنها را سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران،‌ در مجمع عمومی صندوق عهده‌دار خواهد بود.

ب- صندوق علاوه بر سرمایه و سهام مذکور در مواد قبلی، می‌تواند از منابع زیر استفاده نماید:

1- کمک‌ها و هدایای دولت

2- کمک و هدایای اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی و خارجی

3- سود حاصله از فعالیت‌های صندوق، مؤسسات و شرکت‌های وابسته

4- وقف اموال منقول و غیر منقول از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده هجده:

تا زمان تأسیس مؤسسه مالی و اعتباری یا بانک غیر دولتی متعلق به صندوق، امور مالی از طریق حساب‌های بانکی مورد تصویب هیئت مدیره نزد بانک‌های تجاری عمل خواهد شد.

ماده نوزده:

پرداخت‌های صندوق به طریق عادی به وسیله چک با دو امضاء از سه امضاء که حتماً یکی از آنها مدیر عامل و دو نفر دیگر شامل رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به تصویب هیئت مدیره خواهند بود، صورت می‌گیرد. تجارت الکترونیک تابع قوانین موضوعه و با رعایت مفاد این ماده می‌باشد.

ماده بیست:

سال مالی سازمان از ابتدای تیر ماه هر سال تا پایان خرداد ماه سال بعد خواهد بود. به استثنای سال اول که ابتدای سال مالی از تاریخ شروع به کار صندوق می‌باشد.

ماده بیست‌ویک:

کلیه فعالیت‌های رفاهی سازمان اعم از سازمان مرکزی و شهرستان‌ها باید از طریق این صندوق و دفاتر آن انجام شود.

 

این اساسنامه شامل 21 ماده و 10 تبصره در جلسه 29 شورای عالی مورخ 4/5/82 به تصویب رسید.