ﺳﻪشنبه، 2 مرداد 1403

 

بازرسان:

ماده 27- وظايف بازرسان به شرح زير است:

الف- نظارت بر نحوه هزينه بودجه كه بر اساس مصوبات شوراي‌عالي سازمان هزينه مي‌گردد.

ب- تنظيم و ارايه گزارش راجع‌به عملكرد سالانه مالي سازمان مركزي و نظام پزشكي شهرستانها به شوراي عالي و مجمع عمومي.

ج- بازرسان مي‌توانند بدون دخالت در امور اجرايي سازمان، در هر زمان، هرگونه رسيدگي و بازرسي مالي لازم را به‌نحوي كه در امور جاري سازمان وقفه‌اي ايجاد ننمايد، انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مالي مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهند.

د- چنانچه بازرسان در ضمن بازرسي تخلف و يا تقصيري را متوجه رييس‌كل و يا معاونين و يا ساير رؤساي هيأت مديره شهرستان‌ها  مشاهده كنند بايستي به شوراي‌عالي اطلاع دهند.

ﻫ- بازرسان در مقابل سازمانها و اشخاص ثالث نسبت به قصور يا تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قوانين و مقررات موجود مسؤوليت خواهند داشت.