ﺳﻪشنبه، 2 مرداد 1403

 

ترکیب مجمع سازمان به شرح ذیل می باشد:

 هيــأت مديره نظام پزشــكی هر يك از شهرســتان ها با توجه به تعداد شرکت كنندگان در انتخابات هيأت مديره شهرستان مذكور، يك يا چند نفر از بين خود را به عنوان نماينده خود برای تشــكيل مجمع عمومی به ترتيب زیر معرفی می نمايد:

الف - تا پانصد نفر شركت کننده در انتخابات، يك نفر

ب - از پانصد و يك تا هزار نفر شركت کننده در انتخابات، دو نفر

ج - از هزار و يك تا هزار و پانصد نفر شركت کننده در انتخابات، سه نفر

و به همین ترتیب تا حداکثر هشت نفر به عنوان نماینده حوزه مربوطه به عنوان عضو مجمع عمومی انتخاب می شوند.

وظايف مجمع عمومی:

استماع گزارش شورای عالی، رييس‌كل و بازرسان و تصويب سياستهای كلان پيشنهادی شورای عالی

انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای عالی برای دوره چهارساله و بازرسان به‌طور سالانه

 مذاكره و اتخاذ تصميم در ساير اموری كه در دستور كار جلسه قرار دارد و طبق قوانين و آيين‌نامه‌های مربوطه و ساير ضوابط به عهده سازمان و در صلاحيت مجمع می‌باشد.

تبصره 1- اعضای مجمع به شرح مندرج در ماده (6) اين قانون به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و آيين‌نامه داخلی مجمع به پيشنهاد شورای عالی به تصويب مجمع خواهد رسيد.

تبصره 2- در اولين جلسه در مورد انتخاب رييس و دو نفر نايب‌رييس و يك نفر منشی مجمع براساس آيين‌نامه‌ای كه با پيشنهاد شورای عالی به تصويب مجمع می‌رسد اتخاذ تصميم می‌گردد.