چهارشنبه، 30 خرداد 1403

 

هیات مدیره شهرستانها:

ماده 11- هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان تا پانصد نفر پزشك، مركب از يازده نفر به شرح زير مي‌باشد:

الف- شش نفر از پزشكان به انتخاب پزشكان شهرستان.

ب- يك نفر دندانپزشك به انتخاب دندانپزشكان شهرستان.

ج- يك نفر دكتر داروساز به انتخاب دكترهاي داروساز شهرستان.

د- يك نفر دكتر علوم آزمايشگاهي به انتخاب دكترهاي علوم آزمايشگاهي شهرستان.

ﻫ- يك نفر ليسانسيه مامايي يا بالاتر به انتخاب گروه مامايي شهرستان.

و- يك نفر ليسانسيه پروانه‌دار گروه پزشكي يا بالاتر به استثناي گروه پرستاران به انتخاب گروه ليسانسيه‌دار يا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشكي شهرستان.

تبصره- مادامي كه انتخاب افراد موضوع بندهاي (ب)، (ج)، (د)،‌ (ﻫ) و (و) ماده فوق صورت نپذيرد، به جاي هر كدام آنها يك پزشك انتخاب خواهد شد.

ماده 12- هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانهايي كه بيش از پانصد نفر عضو داشته باشد مركب از هفده نفر به شرح ذيل مي‌باشد:

الف- ده نفر پزشك به انتخاب پزشكان شهرستانهاي مربوطه.

ب- دو نفر دندانپزشك به انتخاب دندانپزشكان شهرستانهاي مربوطه.

ج- دو نفر داروساز به انتخاب دكترهاي داروساز شهرستانهاي مربوطه.

د- يك نفر از متخصصين يا دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي به انتخاب دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي شهرستانهاي مربوطه.

ﻫ- يك نفر ليسانسيه مامايي يا بالاتر به انتخاب ماماهاي شهرستان مربوطه.

و- يك نفر ليسانسيه پروانه‌دار گروه پزشكي يا بالاتر به انتخاب فارغ‌التحصيلان كارشناسي و بالاتر.

تبصره 1- نظام پزشكي شهرستان مركز استان يا يكي از شهرهاي نزديك با تصويب شوراي‌عالي عهده‌دار وظايف نظام پزشكي شهرستانهاي تابعه استان كه در آن نظام پزشكي تشكيل نشده است نيز مي‌باشد.

تبصره 2- اعضاي شهرستانهايي كه امكان تشكيل هيأت مديره را ندارند مي‌توانند در انتخابات يكي از ساير شهرستانهاي تابعه شركت كنند.

ماده 13- رييس هيأت مديره هر يك از شهرستان‌ها  از بين منتخبين هر شهرستان با پيشنهاد هيأت مديره مربوطه و صدور حكم رييس‌كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي‌گردد.

تبصره 1- رؤساي هيأت مديره شهرستان‌ها  همان وظايف و اختيارات رييس‌كل سازمان نظام پزشكي در محدوده سازمان نظام پزشكي شهرستان مربوطه به استثناي وظايف خاص رييس كل را به عهده خواهند داشت.

تبصره 2- عزل رييس هيأت مديره شهرستان مي‌تواند به پيشنهاد هيأت مديره توسط رييس‌كل صورت بگيرد.

ماده 14- بودجه سازمان نظام پزشكي از محل حق عضويت اعضاء و هدايا و كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي تأمين و به تصويب شوراي‌عالي خواهد رسيد.

تبصره 1- بودجه ساليانه نظام پزشكي هر شهرستان توسط هيأت مديره همان شهرستان تهيه و طبق آيين‌نامه مصوب شوراي‌عالي هزينه خواهد شد.

تبصره 2- ميزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضاء و ديگر مقررات اداري و مالي سازمان و نحوه هزينه بودجه پس از تصويب شوراي‌عالي به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده 15- وظايف شوراي‌عالي نظام پزشكي به شرح زير مي‌باشد:

الف- اجراي دقيق وظايف مقرر در ماده (3) اين قانون و نظارت مستمر بر حسن اجراي آنها از طريق رييس‌كل سازمان

ب- نظارت بر عملكرد نظام پزشكي شهرستانها.

ج- نظارت بر عملكرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به سازمان نظام پزشكي.

د- رسيدگي به تخلفات انضباطي هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان‌ها  ارجاعي از طرف شوراي هماهنگي استان و رفع اختلاف بين آنها.

ﻫ- تهيه و تصويب دستورالعملهاي اجرايي لازم در چارچوب اين قانون.

و- انحلال هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان‌ها  و برگزاري انتخابات مجدد در چارچوب اين قانون.

ز- تصويب بودجه ساليانه سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره- هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان‌ها  در موارد زير منحل مي‌گردند:

1- عدول و تخطي از وظايف مقرر در اين قانون با تشخيص شوراي‌عالي نظام پزشكي

2- فوت يا استعفاي يا غيبت غيرمجاز بيش از يك دوم اعضاي هيأت مديره براي چهار جلسه متوالي

ماده 16- وظايف نظام پزشكي شهرستان به شرح زير است:

الف- نظام پزشكي شهرستان كليه اختيارات و وظايف سازمان نظام پزشكي به استثناي مواردي كه در صلاحيت رييس‌كل، مجمع عمومي و شوراي‌عالي مي‌باشد را در محدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود.

ب- اجراي مصوبات شوراي‌عالي در سطح شهرستان.