هیات تجدیدنظرانتظامی

فصل اول – آرای قابل تجدیدنظر

ماده65- آرای قابل تجدیدنظرهیاتهای بدوی انتظامی عبارتند از :

الف- احکام برائت یا محکومیت.

ب – قرار های منع یا موقوفی تعقیب.

ماده66- مرجع تجدیدنظرخواهی ازآرای هیاتهای بدوی هرحوزه انتظامی، هیات تجدیدنظر مرکز همان استان است.

 

فصل دوم - اشخاص ذینفع جهت درخواست تجدید نظر

ماده67- اشخاص ذیل، حق درخواست تجدید نظررا دارند:

الف- محکوم علیه یا نماینده قانونی او.

ب- شاکی یا مشتکی عنه مندرج در ماده 30 قانون.

 

فصل سوم: درخواست تجدید نظر و مقدمات رسیدگی

ماده68- متقاضی تجدیدنظر باید درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر هیات بدوی صادر کننده رای تسلیم نماید.

مرجع یاد شده باید بلافاصله پس از وصول درخواست آنرا ثبت نموده و رسیدی مشتمل برتاریخ و نام متقاضی و طرف شکایت تسلیم نماید و روی کلیه برگه های درخواست تجدیدنظر، همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب میشود.

تبصره – پس از تسلیم درخواست تجدیدنظر، مدیر دفتر هیات بدوی پس از تکمیل، اصل پرونده را ظرف مدت یک هفته به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌نماید.

ماده69- درخواست تجدیدنظر بایدمشتمل بر نکات زیرباشد:

الف- نام و نام خانوادگی و محل سکونت و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه و نماینده قانونی او( در صورتی که درخواست تجدیدنظررا نماینده داده باشد.)

ب- نام و نام خانوادگی ومحل سکونت و سایر مشخصات تجدیدنظرخوانده.

ج- رای صادره که از آن تجدیدنظرخواهی شده، هیات بدوی صادر کننده رای و تاریخ ابلاغ.

د- دلایل تجدیدنظرخواهی.

ماده70- درخواست تجدیدنظر و ضمائم آن باید دردونسخه تنظیم و هزینه آن به میزانی که توسط شورایعالی تعیین شده، پرداخت گردد. چنانچه به تشخیص رئیس هیات تجدیدنظر و یا رئیس هیات مدیره نظام پزشکی محل، متقاضی فاقد بضاعت باشد از پرداخت هزینه معاف است.

ماده71- مدیر دفتر هیات تجدیدنظر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده، درخواست تجدیدنظر و ضمائم آن را برای تجدیدنظرخوانده ارسال و یا آنرا به رؤیت وی رسانده و اخطار می‌نماید چنانچه پاسخی دارد ظرف مدت ده روز تسلیم نماید.

ماده72- چنانچه درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم شده باشد، هیات تجدیدنظر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید.

ماده73- چنانچه متقاضی تجدیدنظر درخواست خود را مسترد دارد، هیات تجدیدنظر قرار رد آن را صادر نموده و رای هیات بدوی به قوت خود باقی خواهد ماند.

 

فصل چهارم – سازمان و ترکیب هیات تجدیدنظرانتظامی

ماده74- ترکیب هیات تجدیدنظر و طرز انتخاب اعضای آن به ترتیبی است که در قانون آمده است. هیات تجدیدنظر دارای دفتری است که تصدی آن با رئیس دفتربوده و تحت نظارت رئیس هیات انجام وظیفه می‌کند.

ماده75- درصورتیکه هیات تجدیدنظردارای شعب متعدد باشد، رئیس شعبه اول امور اداری و ارجاع پرونده ها را عهده دار است.

ماده76- اعضای هیات تجدیدنظر در اولین جلسه با رای مخفی و به اکثریت آرا از بین خود یکنفر را به عنوان رئیس و یکنفر را به عنوان دبیر هیات برای مدت دو سال انتخاب می‌نمایند. تجدیدانتخاب ایشان برای دوره بعد بلا اشکال است.  تعیین تعداد جلسات هیات و زمان تشکیل آنها با توجه به تعدادو تناسب پرونده ها با مشاوره اعضا توسط رئیس هیات تعیین می‌شود.

تبصره1- اداره جلسات هیات با رئیس و در غیاب او با دبیر هیات خواهد بود و در صورتیکه هیچیک از ایشان در جلسه هیات حضور نداشته باشند، اعضای حاضر از میان خود و با اکثریت آرا یکنفر را برای اداره همان جلسه انتخاب می‌نمایند.

تبصره2- احکام رئیس و دبیر هیات تجدیدنظرانتظامی توسط رئیس کل سازمان صادر می‌گردد.

ماده77- اعضای هیات تجدیدنظر مکلفند به طور منظم در جلسات هیات شرکت نمایند. در صورتیکه بدون عذرموجه یا بدون موافقت قبلی رئیس هیات، ظرف مدت یکسال در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب غیبت داشته باشند، با اعلام رئیس هیات تجدیدنظر به رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان مربوط، نسبت به جایگزینی ایشان اقدام خواهد گردید.

 

فصل پنجم – نحوه رسیدگی هیات تجدیدنظرانتظامی

ماده78- پس از وصول پرونده به هیات تجدیدنظر، هیات به نوبت رسیدگی می‌نماید. مگراینکه به تشخیص رئیس هیات رسیدگی خارج از نوبت لازم باشد.

ماده79- پرونده ها به نوبت توسط رئیس هیات به یکی از اعضا ارجاع می‌شود. عضو هیات مکلف است ظرف یک هفته خلاصه ای از جریان پرونده و دلایل طرفین و جهات تجدیدنظرخواهی را ضمن اظهارعقیده خود کتبا" اعلام نماید تا دراولین جلسه پس از آن مطرح شود. هیات با توجه به تحقیقات به عمل آمده و گزارش کتبی عضومحقق و مشاوره، به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف- چنانچه با توجه به مدافعات طرفین و دلایل آن، حضور طرفین برای اخذ توضیح لازم باشد با تعیین وقت از آنان دعوت به عمل می‌آورد. موارد سؤال در صورتمجلس هیات ودراحضاریه ها قید می‌شود. عدم حضور مانع رسیدگی نمی باشد.

تبصره- احضار طرفین و سایر ترتیبات مربوط به آن مطابق مقررات هیات بدوی انتظامی است.

ب- اگر رای تجدیدنظرخواسته در حدود قانون و مقررات مربوط صادر شده باشد، ضمن تائید، آن را به هیات بدوی صادر کننده رای اعاده می‌دهد.

ج- چنانچه رای از هیات بدوی فاقد صلاحیت صادر شده باشد، هیات تجدیدنظر آنرا نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.

د- اگر عملی که محکوم علیه به علت ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت تخلف نباشد یا به لحاظ سایر جهات قانونی قابل تعقیب نبوده یا متوجه محکوم علیه نباشد و هیات تجدیدنظر برائت محکوم علیه را احراز کند، رای بدوی  را نقض و برائت او را صادر می‌کند.

ه- چنانچه به نظرهیات، تحقیقات کامل نباشد یا اخذ توضیح از کارشناس لازم باشد، هیات می‌تواند راسا" تحقیقات مورد نظر را انجام یا از کارشناس استعلام نموده یا اینکه انجام آنرااز دادسرا و یا هیات بدوی انتظامی بخواهد.

و – اگر رای هیات بدوی به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود، پرونده جهت رسیدگی به هیات مذکور ارسال می‌شود.هیات بدوی مکلف است به ماهیت موضوع رسیدگی و رای صادر نماید.

ز- چنانچه سمت تجدیدنظرخواه محرزنباشد، هیات قراررد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید.

ح- هیات تجدیدنظر می‌تواند ازدادستان یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفرخواست دعوت به عمل آورد. عدم حضورایشان مانع از رسیدگی نیست.

تبصره- دادستان می‌تواند در موارد ضروری برای دفاع از کیفرخواست با هماهنگی رئیس هیات تجدیدنظر در جلسه هیات شرکت نماید.

ماده80- هیات تجدیدنظر به آنچه که موضوع رسیدگی هیات بدوی قرار گرفته و نسبت به آن تجدیدنظر خواهی شده رسیدگی مینماید و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.

تبصره- نسبت به مواردیکه هیات بدوی رسیدگی ننموده، هیات تجدیدنظر با ذکر موارد، پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به هیات بدوی اعاده می‌نماید.

ماده81- چنانچه رای هیات بدوی در اساس قضیه وچگونگی احرازتخلف، صحیحا" صادرشده ولی ازحیث تطبیق آن باماده استنادی مواجه با اشکال باشد،هیات تجدیدنظرضمن اصلاح آن،رای صادره را تائید مینماید.

ماده82- هیات تجدیدنظرحق تشدید مجازات انتظامی را ندارد مگر اینکه شاکی از رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده باشد.

ماده83- چنانچه در رای هیات بدوی از نظراحتساب مدت محکومیت یا تعیین مشخصات طرفین و یا  تنظیم و نوشتن رای، سهو قلم رخ داده باشد( مانند از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن) هیات تجدیدنظر آنرا تصحیح می‌نماید.

ماده84- چنانچه یکی ازصاحبان حرفه های پزشکی یا وابسته درشعب متعدد هیات تجدیدنظر مرکزیک استان و در پرونده های متعدد تحت تعقیب باشد، رئیس شعبه اول پس ازاطلاع، به منظور رسیدگی توأم  و رعایت مقررات تعدد، پرونده ها را به  شعبه ای که تاریخ ارجاع آن مقدم است ارجاع  می‌دهد.

ماده85-  درصورتیکه یکنفر به ارتکاب تخلفات متعددی در پرونده تعقیب و محکوم شده باشد و به نظر هیات تجدیدنظر، تحقیقات پرونده نسبت به بعضی از آن تخلفات کامل بوده و تفکیک آن بخش نیز ممکن باشد، هیات همان قسمت را مورد رسیدگی و صدور رای قرار می‌دهد و پرونده در مورد سایر قسمتها مفتوح مانده و رسیدگی ادامه خواهد یافت.

ماده86- چنانچه اشخاص متعددی موضوع رسیدگی در هیات تجدیدنظر باشند و به نظر هیات، رسیدگی نسبت به شخص یا اشخاصی از آنان مهیای صدور رای باشد، نسبت به آنان تعیین تکلیف خواهد شد.

ماده87- آرای صادره از هیات تجدیدنظر جز در مورد احکام محرومیت از اشتغال، قطعی است.

ماده88- رای هیات تجدیدنظر به اکثریت آرا صادر و ابلاغ می‌شود. نظراقلیت نیز در صورتمجلس هیات ثبت می‌گردد.

ماده89- هیات در مورد آرای قابل تجدیدنظر مکلف است قابلیت اعتراض، مهلت و مرجع تجدیدنظر رادر ذیل رای تصریح کند.

ماده90- هیات تجدیدنظر انتظامی در مواردی که مطابق تبصره (5) ماده (35) قانون مکلف به رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی و تخصصی است، چنانچه نظریه کارشناسی هیات بدوی  مطابق مدارک و اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه باشد، آنرا تائید و به مرجع مربوط اعلام می‌نماید ودر صورتیکه اظهار نظر نسبت به آن مستلزم جلب نظر کارشناسان دیگرباشد، می‌تواند نظر آنان را استعلام نموده و سپس با اظهار نظر صریح خود به مراجع قضائی اعلام نماید.

تبصره- هیات تجدیدنظر مکلف است درمهلتی که از طرف مراجع قضائی تعیین میشود، نسبت به موضوع اظهار نظرنموده و چنانچه این امر در مهلت معین مقدور نباشد، از مرجع مزبور استمهال نماید.