ﺳﻪشنبه، 2 مرداد 1403

وظايف شوراي‌عالي نظام پزشكي به شرح زير مي‌باشد:

الف- اجراي دقيق وظايف مقرر در ماده (3) اين قانون و نظارت مستمر بر حسن اجراي آنها از طريق رييس‌كل سازمان

ب- نظارت بر عملكرد نظام پزشكي شهرستانها.

ج- نظارت بر عملكرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به سازمان نظام پزشكي.

د- رسيدگي به تخلفات انضباطي هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان‌ها  ارجاعي از طرف شوراي هماهنگي استان و رفع اختلاف بين آنها.

ﻫ- تهيه و تصويب دستورالعملهاي اجرايي لازم در چارچوب اين قانون.

و- انحلال هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان‌ها  و برگزاري انتخابات مجدد در چارچوب اين قانون.

ز- تصويب بودجه ساليانه سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران.