ادامه مطلب

اهم شرح وظایف حوزه ریاست سازمان بشرح ذیل می باشد :

 • رسیدگی به مکاتبات دریافتی حوزه ریاست و تنظیم کارتابل
 • تهیه پیش‌نویس، صدور و پیگیری نامه‌های ارسالی حوزه ریاست و رئیس کل
 • تنظیم برنامه‌های کاری و برگزاری جلسات حوزه ریاست و رئیس کل سازمان
 • هماهنگی و مدیریت تمامی امور مربوط به ارتباطات رئیس کل با سازمان‌ها و نهادها و مراجع قانونی
 • تهیه گزارشات، مدارک و سوابق مورد نیاز جهت ارائه به رئیس کل سازمان
 • برگزاری جلسات شورای معاونین و سایر شورای‌های مشورتی، تهیه دستور جلسات و ابلاغ و پیگیری مصوبات آن شورا
 • ایجاد هماهنگی و ارتباط مؤثر میان معاونت‌ها و بخش‌های مختلف سازمان
 • پاسخگویی به مراجعان حوزه ریاست سازمان
 • برنامه‌ریزی جهت برگزاری جلسات شورای هماهنگی رؤسای نظام پزشکی‌های سراسر کشور جهت ایجاد هماهنگی میان نظام پزشکی، مجمع عمومی سازمان و سایر نشست‌های مصوب
 • هماهنگی جهت ایجاد ارتباط میان هیأت مدیره نظام پزشکی‌های سراسر کشور و رئیس کل جهت انعکاس مسائل و مشکلات نظام پزشکی‌ها و پیگیری جهت حل آنها
 • ایجاد بستر مناسب، ارتباط بین بخشی و نظارت بر ادارات و مدیریت‌های زیر مجموعه حوزه ریاست
 • پیگیری و اجرای امور محوله از طرف رئیس کل سازمان

محمدرضا اسدی

مدیرکل حوزه ریاست