چهارشنبه، 29 فروردین 1403
ادامه مطلب

دفتر دستیاری و تحصیلات تکمیلی :

همان گونه که مستحضريد، عمده حجم کاري بيمارستان‌هاي آموزشي و ارائه خدمات درماني بر دوش دستياران تخصصي است. اين نقش پررنگ در کنار مطالبات صنفي متعدد، موجب شد تا سازمان نظام پزشکي و معاونت آموزشي آن جهت پاسخگويي به اين نيازها در صدد راه‌اندازي دفتر دستياري برآيند.

پس از پيشنهاد معاونت آموزشي و موافقت شوراي عالي سازمان نظام پزشکي، اين دفتر با حضور نمايندگان دانشگاه‌هاي مختلف در آبان ماه سال 1396 شروع به کار کرد. در ماه اخير نیز ضمن مکاتبه با انجمن هاي علمي ايران خواستار معرفي نمايندگان دستياري اين انجمن‌ها شدیم. رسالت اصلي دفتر دستياري، بررسي مشکلات متعدد دستياران کشور به معاونت آموزشي نظام پزشکي جهت طرح با وزارت بهداشت براي بهبود شرايط ايشان بوده است. ايجاد اين دفتر، اميدواري بسياري را در ميان دستياران در پي داشته و البته در سايه حمايت وزارت بهداشت مي‌تواند پاسخگوي خواسته‌هاي برحق اين گروه از پزشکان باشد. عمده خواسته دستياران به شرح ذيل مي‌باشد که اين معاونت در مکاتبات متعددي با وزارت بهداشت اقدام به انعکاس و پيگيري اين مطالبات نموده است.

  • لحاظ شدن امتياز مطب براي سنوات دستياري
  • لحاظ شدن مدت زمان خدمت طرح دستياري در سنوات بيمه
  • تامين حداقل مناسب و عادلانه جهت کمک هزينه دستياران با توجه به افزايش هزينهها و عدم کفايت پرداخت فعلي
  • لزوم بيمه مسووليت و درماني براي تمامي دستياران
  • حذف يا تغيير محتوي تعهد محضري دستياران
  • تعيين ساعات کاري و وظايف رزيدنتي با توجه به سطح آموزشي
  • تعريف دوره دستياري به عنوان سوابق کاري
  • درنظر گرفتن تسهيلات بانکي با شرايط خاص رزيدنتي
  • طرح پايش سلامت