جمعه، 4 تیر 1400
  

دوره بازآموزی سراسری مسئولین فنی شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی (13 و 14 بهمن)