جمعه، 4 تیر 1400
  

مونوگرافی مجمع عمومی و نقش هیئت رئیسه در تدارک و اجرای آن

«مونوگرافی مجمع عمومی و نقش هیئت‌رئیسه در تدارک و اجرای آن»

پس از استعفای استاد دکتر ایرج فاضل از ریاست کل سازمان نظام پزشکی، در شرایط پیش‌بینی‌نشده، وظایف تازهای فراروی هیئت‌رئیسه مجمع عمومی سازمان قرار گرفت. در تاریخ پنجشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۵، استعفای غیرمنتظره استاد دکتر ایرج فاضل برای همگان تعجب و سؤالات فراوانی ایجاد کرد. در اولین فرصت اعضای هیئت‌رئیسه در تماسهای تلفنی به تبادل‌نظر پرداخته و پس از اطمینان از تصمیم بدون بازگشت ریاست کل مبتنی بر استعفا، تصمیم گرفته شد تا برای پر کردن خلأ ایجادشده ازنظر اطلاعرسانی در رسانهها، هیئت‌رئیسه مجمع با تکیه‌بر جایگاه قانونی خویش مواردی از ادامه حیات سازمان و راه قانونی‌ترمیم این آسیب ایجادشده را با مراعات جوانب کلی و قانونی از روز شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۷ در اختیار رسانهها و مطبوعات قرار دهند. لذا، شنبه صبح دکتر جعفری نمین و دکتر آقازاده با دو خبرگزاری مصاحبه کرده و موادی از قانون تشکیل سازمان را مورد تأکید قرار داده و بر اراده سازمان نظام پزشکی برای انسجام و انجام وظایف محوله تأکید کردند. در مصاحبههای هر دو نفر (که عمدتا از طریق ایسنا در اختیار کلیه رسانهها قرار گرفت) بر قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی تأکید و عنوان شد که تا انتخاب رئیس کل جدید در فرجه قانونی سه ماهه، ریاست شورای عالی سازمان دکتر ظفرقندی، سرپرست سازمان نظام پزشکی با کلیه اختیارات ریاست کل خواهند بود. اختیاراتی از قبیل دعوت «مجمع عمومی فوقالعاده» برای انتخاب رئیس کل، مورد تأکید بودند و نقش هیئت‌رئیسه مجمع عمومی، تدارک و اجرای مجمع عمومی فوقالعاده و اجرای انتخاباتی دموکراتیک و سالم عنوان شد. این مصاحبهها، بازتاب گستردهای در افکار عمومی جامعه پزشکی داشته و تا حدودی اظهارنظرهای غیر کارشناسانه رسانههای غیررسمی را پاسخگو شدند.

در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۷، از سوی دبیر شورای عالی سازمان دکتر محسن مصلحی، از اعضای هیئت‌رئیسه مجمع عمومی سازمان، دعوت به عمل آمد تا در جلسه فوقالعاده شورای عالی سازمان در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ که عمدتا با دستور «بحث و تبادل‌نظر در خصوص استعفای رئیس کل طی مکاتبه 13825/10/100/1397 مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۵» تشکیل میشد، شرکت نمایند. با حضور تمام اعضای هیئت‌رئیسه مجمع در اجلاس فوقالعاده شورای عالی در ۱۳۹۷/۹/۲۰، جلسه مذکور برگزار و استاد دکتر فاضل ضمن حضور در جلسه در توضیح دلایل استعفای خود مطالبی مطرح کردند و حاضرین نیز سعی در قانع کردن استاد برای انصراف از استعفا داشتند. در ادامه جلسه از سوی هیئت‌رئیسه مجمع عمومی مطرح شد که: با توجه به شناختی که از شخصیت تاریخی و جایگاه اجتماعی دکتر فاضل وجود دارد، اصرار به انصراف ایشان از استعفا، فایدهای در برندارد، باید این ضایعه و فقدان را پذیرفت، به هر علنی که پیش‌آمده است، در حال حاضر وظایف روشنی پیش روی شورای عالی و مجمع عمومی قرار دارد: اولاً تولیت سازمان را قانون مشخص کرده است و از فردای ۱۳۹۷/۹/۱۵، ریاست شورای عالی، سرپرست سازمان نظام پزشکی با حفظ کلیه اختیارات ریاست کل هستند. ثانیاً، در ظرف سه ماه از تاریخ استعفا لازم است مجمع عمومی فوقالعاده برای انتخاب ریاست کل برگزار شود و هیئت‌رئیسه آمادگی کامل برای انجام وظایف قانونی خویش دارد، ثالثاً جهت سهولت کار درخواست شد مسئله تدارک مجمع و کلیه امور مربوطه در جلسات هیئت‌رئیسه شورای عالی و هیئت‌رئیسه مجمع عمومی پیگیری شده و پیشرفت کارها به شورای عالی گزارش شود.

در ادامه جلسه شورای عالی، اکثریت اعضای شورای عالی حاضر، نامهای را به امضا رساندند که اگر کسی از اعضای شورای عالی خواست کاندیدای ریاست کل سازمان شود، ابتدا لازم نیست استعفا بدهد، در صورت انتخاب باید استعفای خویش را متعاقباً تسلیم شورای عالی نماید. (پیوست سند شماره 1)

پس‌ازاین جلسه، دکتر آقازاده به نمایندگی از هیئت‌رئیسه با خبرنگار سازمان مصاحبه مفصلی انجام داده و جنبههایی گوناگون شرایط حاضر سازمان و دور نمای قانونی اقدامات آینده را تشریح کرد. این مصاحبه در سایت سازمان منتشر و در فضای رسانهای نیز انعکاس پیدا کرد.

در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۵، در اجرای مصوبه شورای عالی، جهت چگونگی برگزاری و تدارک مجمع عمومی سازمان جلسهای با دعوت دبیر شورای عالی در تهران تشکیل و از هیئت‌رئیسه مجمع عمومی دعوت به عمل آمد تا در جلسه مشترک هیئت‌رئیسه مجمع عمومی و هیئت‌رئیسه شورای عالی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ شرکت نمایند. (پیوست سند شماره 2)

هیئت‌رئیسه مجمع عمومی پس از جلسه اختصاصی خود، در جلسه مشترک فوق شرکت و مطالب متعددی موردتوجه و بحث حاضرین قرار گرفت. از سوی دیگر دکتر آقازاده مواردی به‌عنوان ابهامات و نکاتی که قانون تشکیل سازمان و آییننامه انتخاب ریاست کل (آییننامه ماده 21 قانون) توضیح نداده است را مطرح کرد که موردبحث و گفتگو قرار گرفت، نهایتاً مقرر شد تا از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی دعوت به عمل آید تا در جلسه مشترکی با هیئت‌رئیسه شورای عالی و هیئت‌رئیسه مجمع شرکت نموده و جهت رفع ابهام و جلوگیری از هرگونه سوءتفاهمت از ایشان استعلام و هماهنگی لازم انجام شود. لذا مقرر شد از سوی سرپرست سازمان اقدام لازم در این رابطه مبذول شود. در ادامه این جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ حاضرین توافق کردند تا تاریخ مجمع عمومی فوقالعاده؛ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ اعلام شود. دکتر ظفرقندی اصرار داشتند هر چه زودتر مجمع فوقالعاده برگزار شود و تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۵ را پیشنهاد میکردند. از سوی حاضرین (عمدتاً هیئت‌رئیسه مجمع) توضیح داده شد که در زمان باقیمانده از روز جلسه حاضر (۱۳۹۷/۱۰/۵) تا تاریخ پیشنهادی دکتر ظفرقندی زمان کافی برای 1- تدارک اجرای مجمع و 2- اعلام آمادگی از سوی کاندیداهای احتمالی و 3- اخذ پاسخ سؤالات و ابهامات از هیئت مرکزی نظارت وجود ندارد؛ و قطعاً مورد اعتراض قرار خواهیم گرفت که چرا سراسیمه و باعجله رفتار کردهایم. پس از ۱۳۹۷/۱۱/۵، به ایام دهه فجر خواهیم رسید و از ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۲، علاوه بر تعطیلات عمومی و احتمال برنامهریزی مسافرت برای عدهای از اعضای مجمع، بسیاری از همکاران عضو مجمع هم به علت مسئولیتهایشان مجبور به حضور در شهرستانها و مراسم متعدد دهه فجر خواهند بود. پس از دهه فجر، اولین زمان ممکن ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ است. با پذیرش این تاریخ، در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۵ توافق جمعی به عمل آمد که با توجه به‌ضرورت تاریخی و قوانین و مقررات، دستور جلسه «مجمع عمومی فوقالعاده» انتخاب رئیس کل جدید خواهد بود. ضمناً به علت طرح برخی مشکلات از سوی شورای هماهنگی چند استان مانند آذربایجان شرقی، فارس و ... مقرر شد، حال که اعضای مجمع تشریف میآورند و سازمان نیز متحمل هزینههای فراوان خواهد شد، از برگزاری این مجمع حداکثر استفاده به‌عمل‌آمده و پس از انتخابات طی یک نشست هماندیشی (مثلاً در قالب پنل) از نقطه نظرات اعضای مجمع، برای طرح مطالبات و ایرادات ایشان استفاده و پاسخ مسئولین سازمان نیز ارائه شود. نهایتاً اعضای هیئت‌رئیسه مجمع عمومی و هیئت‌رئیسه شورای عالی و سرپرست سازمان «برای پیگیری موارد فوق و هماهنگیهای لازم جهت برگزاری مطلوب مجمع عمومی فوقالعاده، دکتر آقازاده را به‌عنوان نماینده هیئت‌رئیسه مجمع عمومی و دکتر مصلحی را به‌عنوان نماینده هیئت‌رئیسه شورای عالی» تعیین کردند. (پیوست سند شماره 3)

پس از جلسه، پیشنویس دعوت‌نامه مجمع عمومی فوقالعاده و نیز پیشنویس اعلام زمان مجمع عمومی و فراخوان اعلام تغییرات احتمالی در اعضای مجمع شهرستانها در اسرع وقت به انضمام صورت‌جلسه مربوطه، تهیه و جهت رؤیت و اقدام سرپرست سازمان تقدیم دفتر ریاست شد. (پیوست سند شماره 4 و 5)

اقدامات اولیه جهت تدارک مجمع عمومی فوقالعاده پس از اجلاس مشترک با هیئت‌رئیسه شورای عالی، بلافاصله شروع شد. در همان تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۵، طی جلساتی با معاونت پشتیبانی سازمان دکتر رحمانی و مدیر منابع انسانی و خدمات پشتیبانی سازمان آقای فرامینی، الگوی اجرائی کلی مجمع عمومی ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ طراحی و به بحث گذاشته شد. نکته قابل‌ذکر رویکرد مثبت و بسیار دموکراتیک سرپرست سازمان در قبال تدارک و اجرای مجمع عمومی و کل تصمیمات و اقدامات هیئت‌رئیسه مجمع عمومی بود. دکتر ظفرقندی، مسئولیت اجرای کلیه موارد مربوط به مجمع عمومی را به هیئت‌رئیسه مجمع عمومی و هیئت‌رئیسه شورای عالی واگذار کردند.

در جلسات روز ۱۳۹۷/۱۰/۵ با مسئولین پشتیبانی سازمان، دستور سرپرست سازمان دایر بر همکاری نزدیک با هیئت‌رئیسه مجمع عمومی و حسن نیت مسئولین فوقالذکر بسیار قابل‌تشخیص بود. لذا، نقشه راه و برنامه عملی تدارک مجمع ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ همان روز تا حدود زیادی روشن و هیئت‌رئیسه جهت کاستن از هزینهها، سالن اجتماعات انستیتو پاستور و جهت امکان نیز هتل لاله را پیشنهاد کردند تا مسئولین اجرائی جهت مذاکره و عقد قرارداد اقدام نمایند.

جهت پیگیری اقدامات انجام‌شده و انجام مذاکرات ضروری به دنبال درخواست اعضای هیئت‌رئیسه مجمع، از سوی دبیر شورای عالی سازمان از هیئت‌رئیسه جهت شرکت در جلسه هیئت‌رئیسه شورای عالی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ دعوت به عمل آمد. در این جلسه، تصمیمات اجلاس ۱۳۹۷/۱۰/۵ پیگیری و جریان پیشرفت کارهای تدارک و اجرای مجمع گزارش شد. ضمناً از سرپرست سازمان درخواست شد با توجه به عدم امکان تماس هیئت‌رئیسه مجمع عمومی سازمان با هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، شخصاً با ریاست هیئت نظارت مذاکره و زمینه یک اجلاس مشترک را فراهم آورند. (پیوست سند شماره 6)

جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹، درواقع جلسه مشترک هیئت‌رئیسه شورای عالی، هیئت‌رئیسه مجمع عمومی و بازرسان سازمان بود که تحت عنوان «شورای ارکان سازمان» مقرر شد ماهیانه تشکیل گردد. در این جلسه مصوب شد «مجمع عمومی فوقالعاده» با دستور جلسه «انتخاب رئیس کل سازمان» در ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ تشکیل شود و پس از برگزاری جلسه مجمع عمومی فوقالعاده و به‌منظور هماهنگی و استفاده از نقطه نظرات اعضای مجمع عمومی سازمان و در صورت نیاز دعوت از سایر صاحبنظران در خصوص مسائل کلان جامعه پزشکی، مقرر گردید نشست هماندیشی با دستور جلسهای که هیئت‌رئیسه مجمع عمومی با نظرخواهی از سایر ارکان سازمان و اعضای مجمع عمومی تدوین مینماید برگزار گردد. (پیوست سند شماره 7)

در ادامه جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹، از ساعت 12:30، با دعوت سرپرست سازمان و هماهنگی حوزه ریاست کل، جلسه مشترک هیئت‌رئیسه مجمع عمومی، هیئت‌رئیسه شورای عالی و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برگزار شد. از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دکتر محمدحسین قربانی رئیس هیئت، دکتر کولیوند دبیر هیئت، دکتر شیویاری و دکتر سلطانی حاضر بودند. از سوی هیئت‌رئیسه دکتر انصاری مود، دکتر تدین، دکتر جعفری نمین و دکتر آقازاده حضور داشتند و طرح بحث نموده و ابهامات و سؤالات مطروحه در جلسات مشترک با هیئت‌رئیسه شورای عالی را مطرح کردند، از سوی هیئت‌رئیسه شورای عالی، آقای دکتر اسپید نایب رئیسه شورا و دکتر ظفرقندی رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان حضور داشتند. پس از استماع سخنان هیئت‌رئیسه مجمع، دکتر قربانی و سایر اعضای هیئت نظارت بر ابهامات قانونی و نقص آییننامه انتخابات اشاره‌کرده و بر برگزاری سالم انتخابات 1396 تأکید و عنوان کردند که رویکرد هیئت نظارت در تأیید صلاحیتها، با کلیه ادوار گذشته متفاوت بوده و از نظام پزشکی خواستند که از ظرفیتهای مجلس در اصلاح قوانین استفاده کامل ببرد. ایشان اضافه کردند که مواردی که از سوی هیئت‌رئیسه به‌عنوان ابهام و مسئله مطرح‌شده درست انتخاب‌شده‌اند و خواستند که موارد کتباً از ایشان استعلام شود تا با حضور همه اعضای هیئت نظارت بررسی و پاسخ داده شود. تأکید آخر ایشان بر استقرار دبیرخانه هیئت نظارت در ستاد مرکزی سازمان برای همکاری بیشتر و کمک به آینده بهتر سازمان نظام پزشکی بود. سایر اعضای هیئت نظارت نیز طی بیاناتی سخنان دکتر قربانی را مورد تأیید قراردادند.

پس از جلسه فوق، هیئت‌رئیسه مجمع عمومی فیالحال نامهای خطاب به هیئت نظارت تهیه و موارد مطروحه در جلسات 5 و 19 دیماه با هیئت‌رئیسه شورای عالی را جمع‌بندی کرد. نهایتاً هنگام امضای نامه، به روال قبلی دکتر آقازاده پیشنهاد کرد تا با امضای همه اعضای هیئت‌رئیسه و نیز دکتر مصلحی نماینده شورای عالی، این نامه ارسال شود. ولی دوستان هیئت‌رئیسه استدلال کردند که ما دکتر مصلحی و دکتر آقازاده را انتخاب کردهایم برای پیشبرد تدارک برگزاری مجمع و همین افراد هم امضا کنند. نامه پس از تصحیحانی توسط اعضای هیئت‌رئیسه، از سوی دکتر آقازاده امضاشده و در اختیار دبیرخانه قرار گرفت تا پس از اخذ امضای دکتر مصلحی ارسال شود، فردای آن روز دکتر مصلحی اعلام کردند که به علت عدم حضور در جلسه با هیئت مرکزی نظارت امضای ایشان ضرورتی ندارد.

در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۵، جهت شرکت در نشست هماندیشی اعضای مجمع عمومی استانهای زنجان- اردبیل- آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در تبریز، دکتر پناهی ریاست شورای هماهنگی آذربایجان شرقی از دکتر آقازاده دعوت به عمل آوردند و در تاریخ جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۵ دکتر آقازاده در جلسه فوق شرکت کرد. با حضور دکتر جعفری نمین عضو دیگر هیئت‌رئیسه مجمع عمومی به‌عنوان ریاست شورای هماهنگی استان اردبیل، تعداد اعضای هیئت‌رئیسه در جلسه فوق به دو نفر ارتقا یافت. دوستان حاضر ضمن ارائه بحثهای کارشناسی پیرامون مسائل مبتلابه سازمان و جامعه پزشکی، البته به علت عدم اعلام زمان تبلیغات انتخاباتی سعی میکردند وارد جزئیات مسائلی انتخاباتی نشوند، ولی چند تن از سخنرانان با اشاره یا به‌طور مستقیم نظرات خود را اعلام کردند. مهمترین نکته مورد تأکید حاضرین امکان سخنرانی و طرح نظرات اعضای مجمع عمومی در خصوص لوایح دولتی برای سال 98 نظیر ساماندهی طرح نیروی انسانی، مالیات و ... و اتخاذ تصمیمهای بعدی در مجمع عمومی سازمان بود. ضمناً برگزاری این بخش از مجمع تحت عنوان «جلسه عادی فوقالعاده» قبل از انتخاب رئیس کل و اخذ رأی تائید در خصوص مصوبات شورای عالی در خصوص اعطای پروانه دارندگان PhD خزانهداری کل، صدور پروانه آنلاین توسط استانها و ... ضمناً حاضرین مصوب کردند که هیئتی از استانهای زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل و آذربایجان غربی انتخاب و با کاندیداهای مطرحی که ثبتنام کرده باشند مذاکره و نقطه نظرات و برنامههای آن‌ها را جهت اطلاع اعضای مجمع عمومی در استانهای فوقالذکر منعکس نمایند. (پیوست سند شماره 8) در خلال جلسه از سوی برخی از حاضرین عنوان میشد که اگر خواسته‌ها انجام نشود مجمع را تحریم کرده و جلسه را ترک خواهیم کرد (اوبستراکسیون!)؛ که البته دکتر آقازاده ایشان را به رعایت آرامش و همکاری در برگزاری مجمع عمومی دعوت کرد. در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۸، مصوبه شورای عالی سازمان (در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷) در خصوص متن ماده 58 به انضمام سه تبصره در اصلاح و تکمیل آییننامه انتخابات ریاست کل (ذیل ماده 21 قانون تشکیل سازمان) که از سوی سرپرست سازمان برای تأیید و صدور دستورات، برای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال‌شده بود، از سوی مقام وزارت مورد تأیید قرار گرفت و لذا به‌موجب ماده 21 قانون «ترکیب و نحوه تشکیل و نحوه کار آن‌ها (هیئت‌های اجرایی انتخابات) و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات» طبق آییننامهای که به‌این‌ترتیب تکمیل‌شده بود، میبایست انجام شود. (پیوست سند شماره 9) تاریخ مهلت و چگونگی ثبتنام کاندیداهای ریاست کل؛ تعیین زمان تبلیغات انتخاباتی؛ و نحوه کاندیداتوری اعضای شورای عالی، هیئت‌رئیسه مجمع و بازرسان برای انتخابات ریاست کل موضوع 3 تبصره این اصلاحیه مصوب شده بود. بدین ترتیب با امضای وزیر بهداشت درمان، تکلیف این سه مورد روشن شد.

در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰، روز چهارشنبه، جلسه هماهنگی بین هیئت‌رئیسه مجمع عمومی و هیئت‌رئیسه شورای عالی و سرپرست سازمان تشکیل شد. در این جلسه اعضای هیئت‌رئیسه بر مبنای صورت‌جلسه ارسالی نشست هماهنگی ۱۳۹۷/۱۱/۵ تبریز، مطرح کردند که طرح مسائل و مطالبات و نقطه نظرات اعضای مجمع عمومی، باید جنبه رسمیتری به خود بگیرد. به این معنا که «مجمع عمومی فوقالعاده» برای انتخاب رئیس کل که قبلاً نیز دعوت‌نامه‌اش ارسال‌شده و قانوناً میبایست در مهلت قانونی مقرر انجام و به نتیجه برسد.

جهت استفاده کاملتر از حضور اعضای مجمع عمومی و بهره بهتر از هزینههای سازمان، با توجه به حساسیت مشکلات و مسائل جامعه پزشکی و تشکیلات سازمان، پیشنهاد شد «مجمع عادی به‌طور فوقالعاده» نیز در ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ برگزار شود. تا اگر نتیجهگیری و مصوبهای وجود داشت. به‌عنوان مصوبه یا نتیجه مجمع عمومی تلقی شود. برگزاری این «مجمع عادی به‌طور فوقالعاده» نیز مستلزم دعوت‌نامه و مقدمات جداگانه ویژهای است که در صورت تصویب، لازم است بلافاصله اقدام شود. سرپرست وقت سازمان دکتر ظفرقندی با این شیوه کاملاً موافقت کردند و قرار شد دعوت‌نامه «مجمع عادی به‌طور فوقالعاده» نیز همان روز تهیه و جهت امضای ایشان ارسال شود. با توجه به حضور هیئت مرکزی نظارت در روز ۱۳۹۷/۱۱/۲۶، مطرح شد که برای مدیریت اجرای «مجمع عمومی فوقالعاده» برای انتخاب رئیس کل و «مجمع عادی به‌طور فوقالعاده» باید با هیئت مرکزی نظارت هماهنگ بوده و نقطه نظرات ایشان در این رابطه لحاظ شود. در مورد دستور جلسه مجمع عادی به‌طور فوقالعاده نیز، سرپرست سازمان کار را کاملاً بر عهده هیئت‌رئیسه گذاشتند.

پس از جلسه فوق، در همان روز هیئت‌رئیسه مجمع جلسه داشت. در ادامه مباحث مطرح در نشست هماهنگی با هیئت شورای عالی بحث و برنامهریزی برای برگزاری «مجمع عمومی فوقالعاده» با دستور انتخاب رئیس کل و «مجمع عمومی عادی به‌طور فوقالعاده» با دستور بررسی مواردی که از سوی اعضای مجمع درخواست شده یا به نظر هیئت‌رئیسه اهمیت دارند، ادامه یافت. اصل در تمامی اقدامات هیئت‌رئیسه از آغاز این فرآیند تاکنون، حفظ استقلال و بی‌طرفی کامل در انتخابات ریاست کل بود اجرای یک انتخابات عادلانه و دموکراتیک هدف و وظیفه هیئت‌رئیسه بود. لذا این موضوع مطرح شد که برگزاری «مجمع عادی به‌طور فوقالعاده» و مباحث و سخنرانیهای دستور کار آن، آیا نمیتواند تبلیغی له یا علیه کاندیدا یا کاندیداهای معین تلقی شود و آیا اصولاً امکانپذیر است که به یک کاندیدای معین، ده- پانزده دقیقه وقت معرفی رزومه و برنامههای کاری داده شود، ولی قبل از آن این شانس ایجاد شود تا بتوان ساعتها در مورد فرد یا افراد خاصی صحبت شود؟ از سوی دیگر اهمیت قانونی و علت وجودی اولیه مجمع فوقالعاده ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ موردتوجه قرار داشت.

لذا، تصمیم هیئت‌رئیسه بر آن شد تا اولاً، دعوت‌نامه «مجمع عادی به‌طور فوقالعاده» بلافاصله تهیه و جهت امضا و ارسال در اختیار سرپرست سازمان قرار گیرد. ثانیاً، وقت جلسه در دعوت‌نامه به نحوی تنظیم شود تا افراد بدانند که ظهر جمعه کار تمام‌شده نیست. ثالثاً، از میان‌نامه‌هایی که تا آن زمان دریافت شده بود (من‌جمله صورت‌جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۵ تبریز) و پاسخ اعضای مجمع عمومی به فراخوان هیئت‌رئیسه، دستور کار «مجمع عادی به‌طور فوقالعاده» تعیین شود. در مورد تقدم و تأخر «مجمع عمومی فوقالعاده» و «مجمع عمومی عادی به‌طور فوقالعاده» به خاطر اجتناب از سوء تفاهمات و نیز عوارض منفی، مطابق تصمیم هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات عمل شود. همچنین مقرر شد در بخش «مجمع عادی به‌طور فوقالعاده» از مسئولین اجرائی و معاونین سازمان جهت پاسخگویی دعوت به عمل آید. (پیوست سند شماره 10 و 11)

به دنبال مشورت در درون هیئت‌رئیسه، فراخوان تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ با قید «فوری» صادر شد که 8 محور را جهت ارسال مقاله یا انتخاب برای سخنرانی تعیین و برای اعضای مجمع عمومی سازمان ارسال شد. در این فراخوان از اعضای مجمع عمومی که مایل بودند در هرکدام از موارد 8 گانه سخنرانی کنند درخواست شده بود تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ موضوع موردعلاقه خود را به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال نمایند. (پیوست سند شماره 12) تعداد 20 نفر تا پایان مهلت تعیین‌شده درخواست خود را ارسال کردند. 3 نفر نیز در تاریخ 25 و 26 کتباً درخواست کردند که متأسفانه فرصت به ایشان نرسید. (پیوست سند شماره 13)

در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸، هیئت‌رئیسه مجمع خطاب به اعضای مجمع عمومی سازمان و رؤسای هیئت‌مدیره‌های نظام پزشکی شهرستانها اعلام کرد که دبیرخانه مجمع عمومی در روزهای جمعه 19 بهمن و شنبه 20 بهمن (شهادت حضرت فاطمه (ع)) برای دریافت درخواست کتبی به همراه رزومه جهت اعلام کاندیداتوری ریاست کل دایر میباشد. ازآنجایی‌که در تبصره 1 ماده 58 آییننامه انتخابات ریاست کل، از 15 روز تا 7 روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع فوقالعاده برای اعلام کاندیداتوری مهلت در نظر گرفته‌شده بودند این تسهیلات ایجاد شد تا ایام تعطیل مشکلی برای داوطلبین ایجاد نکند. (پیوست سند شماره 14)

به دنبال اطلاعیه فوقالذکر، دبیرخانه مجمع عمومی محل مراجعه حضوری یا تلفنی تعدادی از علاقه‌مندان به کاندیداتوری بود و نهایتاً در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰، پس از ساعت 14:30، اطلاعیهای خطاب به اعضای مجمع عمومی و رؤسای هیئت‌مدیره‌ها صادر و ضمن اعلام اتمام مهلت قانونی ثبتنام، اسامی شش نفر کاندیداهای انتخابات ریاست کل به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعلام شد: 1- دکتر کوروش افشین پور، 2- دکتر امین بردیا، 3- دکتر علی سالاریان، 4- دکتر سید حسین شریفی، 5- دکتر محمدرضا ظفرقندی و 6- دکتر عبدالرضا عزیزی. (پیوست سند شماره 15)

در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳، جلسهای با حضور رابط هیئت مرکزی نظارت، نماینده پشتیبانی سازمان، مسئول دبیرخانه مجمع عمومی و دکتر آقازاده در دفتر هیئت‌رئیسه مجمع عمومی برگزار و روند تدارک امور اجرائی و پیشبینیهای اداری لازم موردبررسی قرار گرفت. تعرفههای انتخاباتی، با مهر مخصوص انتخابات مجمع فوقالعاده ممهور و تحویل رابطه هیئت مرکزی نظارت شد. درخواست شد آخرین تغییرات نمایندگان شهرستانها در مجمع عمومی همراه با صورت‌جلسه‌های مربوطه بررسی و گزارش دقیق به هیئت‌رئیسه داده شود. اسکان اعضای مجمع پیگیری شد. مقرر شد هیچ‌کس بدون کارت شناسایی در سالن برگزاری و در اطراف محل مجمع حضور نداشته باشد. چند نوع کارت شناسایی باید آماده میشد (که البته بخش عمدهای از کار توسط دبیرخانه مجمع عمومی انجام‌گرفته بود) 1- کارت اعضای مجمع عمومی که نمایندگی ایشان به‌عنوان عضو مجمع از شهرستان ... مورد تأیید هیئت مرکزی نظارت قرارگرفته باشد. 2- کارت اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 3- کارت اعضای شورای عالی که عضو مجمع نیستند ولی اجازه حضور در جلسه رادارند و فقط هنگام پخش تعرفههای انتخاباتی و اخذ رأی و شمارش آرا باید سالن جلسه را ترک کنند. 4- کارت مخصوص نیروهای اداری و خدماتی و حفاظتی سازمان که روال منظم و مرتب جلسه را کنترل خواهند کرد. متعاقباً از مدیر منابع انسانی و خدمات پشتیبانی سازمان درخواست شد برای 18 نفر از پرسنل ستاد مرکزی سازمان ابلاغ مأموریت برای روز ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ صادر و ایشان را مأمور به خدمت در برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده نمایند. سپس در حضور آقای فرامینی ترتیب و نحوه پذیرایی و نوع غذای ناهار و سایر موارد متفرقه بررسی شد و ایشان توضیح دادند که بانک رفاه به‌عنوان اسپانسر تأمین بخشی از هزینههای مجمع را برعهده‌گرفته است. (پیوست سند شماره 16)

در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳، نامه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، شامل پاسخ به سؤالات مطروحه در جلسه و در نامه سرپرست وقت سازمان، کتباً تحویل هیئت‌رئیسه شد. (پیوست سند شماره 17)

در ادامه جلسه با حضور همکاران پشتیبانی و یکی از اعضای شورای عالی، دکتر آقازاده سالن برگزاری مجمع را بازدید و آمادگی آن را موردبررسی قرارداد.

در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴، به دنبال دعوت دبیر هیئت‌رئیسه مجمع، جلسه هیئت در محل دفتر مجمع عمومی تشکیل شد. حفظ بیطرفی در انتخابات و اجرای انتخاباتی سالم و قانونی مورد تأکید اعضای هیئت‌رئیسه قرار گرفت. سپس روند تدارک امور گزارش و مورد تأیید اعضای هیئت‌رئیسه واقع شد. با حضور مسئول دبیرخانه مجمع عمومی و رابط هیئت نظارت، تدقیق لیست شرکتکنندگان در مجمع آغاز و علت تغییرات از لیست مجمع عمومی 1396 تا لیست حاضر موردتوجه اکیداً قرار گرفت. مطابق با اعلام هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات آمار کل اعضای مجمع عمومی سازمان عبارت است از 258 نفر، از مجمع عمومی سال 97 تاکنون 9 شهر انتخابات میان‌دوره‌ای داشتهاند.

این شهرها عبارت‌اند از: دماوند، بندرلنگه، تویسرکان، رودسر، شازند، شوشتر، نی‌ریز، قشم، الیگودرز.

ضمناً تعداد 19 شهر نیز با ارسال صورت‌جلسه هیئت‌مدیره شهرستان، نفر جدیدی را به‌عنوان عضو مجمع عمومی معرفی کرده‌اند. این شهرها نیز عبارت‌اند از: کرمان، گناوه، همدان، آباده، نی‌ریز، مشکین‌شهر، تربت‌حیدریه، مرودشت، اهواز، تهران، ارومیه، فردوس، ساوه، اسدآباد، میاندوآب، شاهین‌دژ، بندرگز، دماوند، فردیس که علت تغییرات آن‌ها نیز عبارت است از موارد زیرین:

 

ردیف

نام شهرستان

علت تغییر عضو مجمع

1

کرمان

گرفتاری، عدم امکان حضور دکتر شهریاری

2

گناوه

مشکلات شخصی عضو سابق مجمع

3

همدان

انصراف به دلیل مشکلات شخصی

4

آباده

بر مبنای رأی اکثریت هیئت‌مدیره

5

نی‌ریز

بر مبنای رأی اکثریت هیئت‌مدیره

6

مشکین‌شهر

بر مبنای رأی اکثریت هیئت‌مدیره

7

تربت‌حیدریه

به علت عدم امکان حضور دکتر روشنی

8

مرودشت

بر مبنای رأی اکثریت هیئت‌مدیره

9

اهواز

استعفای دکتر نظری

10

تهران

درگذشت مرحوم دکتر نوربخش

11

ارومیه

استعفای دکتر فروهر

12

فردوس

معرفی برای انتخاب رئیس کل

13

ساوه

بر مبنای رای اکثریت هیئت‌مدیره

14

اسدآباد

درگذشت مرحوم دکتر کامران جهانی

15

میاندوآب

بر مبنای رای اکثریت هیئت‌مدیره

16

شاهین‌دژ

بر مبنای رأی اکثریت هیئت‌مدیره

17

بندر گز

بر مبنای رأی اکثریت هیئت‌مدیره

18

دماوند

بر مبنای رأی اکثریت هیئت‌مدیره

19

فردیس

بر مبنای رأی اکثریت هیئت‌مدیره

                              

همان‌طور که مورد تأیید هیئت‌رئیسه مجمع عمومی بوده و هیئت مرکزی نظارت هم تأکید فراوان دارند، هیچ معرفی‌نامه و هیچ اعلام حضوری بدون امضای اکثریت هیئت‌مدیره شهرستان پای صورت‌جلسه موردپذیرش نمی‌توانست باشد. لذا در این مرحله وقت کافی مبذول و علت افزایش تعداد اعضا برای هیئت‌رئیسه مجمع کاملاً روشن شد.

خانم دکتر تدین در ادامه جلسه تأکید داشت که شأن و جایگاه مجمع عمومی و جامعه پزشکی کشور می‌بایست با برگزاری انتخاباتی سالم با حداقل تنش حفظ شود. نظر ایشان این بود که «مجمع عمومی فوقالعاده» باهدف انتخاب رئیس کل کلید خورده است و رسالت هیئت‌رئیسه این است که پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و انتخاب رئیس کل، برگزاری مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده را به عهده بگیرد. دکتر جعفری نمین عقیده داشتند که باید قبل از انتخاب ریاست کل، جلسه «مجمع عادی به‌طور فوقالعاده» برگزار شود زیرا اعضای مجمع عمومی پس از انتخابات رغبتی برای ادامه جلسه نخواهند داشت و جلسه را ترک خواهند کرد، لذا انتخابات بهتر است پس از «مجمع عادی به‌طور فوقالعاده» برگزار شود. دکتر آقازاده ضمن تأیید نظرات دکتر تدین، اضافه کرد که بحث و بررسی مسائل مختلف قبل از انتخابات شائبه دخالت در تبلیغات انتخابات ایجاد میکند و اصولاً علت وجودی و محوریت جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ انتخاب رئیس کل بوده است و البته این هیئت‌رئیسه بوده است که برگزاری بخش «مجمع عمومی عادی به‌طور فوقالعاده» را هم تثبیت کرده و تعداد زیادی داوطلب سخنرانی هم ثبتنام کردهاند. دکتر انصاری مود نیز با توجه به شرایط قانونی پیش رو، بحث انتخاب رئیس کل را دارای اولویت دانسته و بهتر دانست که ابتدا به تشکیل جلسه انتخاباتی اقدام و سپس به «مجمع عمومی عادی به‌طور فوقالعاده» بپردازیم. پس‌ازاین مذاکرات، به علت وصول نامه 100/97 مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ هیئت مرکزی نظارت، مقرر شد ادامه این موضوع در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ پیگیری شود.

در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ جلسه هیئت‌رئیسه مجمع عمومی برگزار، افراد نظرات روز قبل خویش را در خصوص تقدم یا تأخر انتخابات و «مجمع عادی به‌طور فوقالعاده» مورد تأکید قراردادند. نهایتاً پس از رأیگیری نظر اکثریت و نظر مخالف صورت‌جلسه شد. ضمن اینکه مسئولیت تقدم انجام انتخابات مستقیماً با هیئت مرکزی نظارت و از اختیارات این نهاد ارزیابی شد. مطابق بندهای «و» و «ز» ماده 20 قانون تشکیل سازمان: «توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه رأساً و یا با پیشنهاد هیئت‌های اجرایی یا هیئت‌های نظارت حوزههای انتخاباتی و تأیید نهایی حسن انجام انتخابات ... رئیس کل و امضای اعتبارنامه منتخبین» از وظایف هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی دانسته شد است. حال با اظهارنظر صریح این هیئت درباره تقدم انتخابات، مسئولیت برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده با دستور انتخاب رئیس کل را مقدم بر سایر موارد برعهده‌گرفته است و باید فردا منتظر آخرین مذاکره و اعلام نظر ایشان بمانیم.

البته تهدیداتی مبنی بر ترک جلسه و از اکثریت انداختن مجمع از چند منبع انجام‌گرفته بود که در همین جلسه تشریح شد که اگر پس از گرفتن کارت شناسایی و رسیدن عدد مجمع به حدنصاب، ایشان در انتخابات شرکت نکنند، ممکن است به‌عنوان آرای ممتنع به‌حساب آمده و هیچ تأثیری نداشته باشد!

سپس نامه‌های رسیده از اعضای مجمع عمومی که داوطلب سخنرانی و ارائه مقاله در محورهای هشت‌گانه فراخوان هیئت‌رئیسه بودند مطرح و پس از دقت نظر و صرف وقت (عمدتا از جانب خانم دکتر تدین و دکتر انصاری مود) بر اساس موضوعات، درخواستها دستهبندی و زمانبندی شد، متأسفانه دکتر چنگیزی یکی از کسانی که درخواست وقت کرده بودند، به علت فوت مرحوم ابوی‌شان نمیتوانستند در مجمع حضور به هم رسانند، لذا بهنگام عرض تسلیت از هیئت‌رئیسه خواستند تا مقاله ارسالی ایشان در بخش عادی مجمع قرائت شود و برنامه این قسمت مجمع عادی به‌طور فوقالعاده نیز به‌این‌ترتیب تنظیم شد.

در ادامه جلسه، به‌منظور جلوگیری از ازدحام و شلوغی به هنگام توزیع تعرفههای انتخاباتی که امکان رفتارهای خاصی را دربردارد و به‌قصد جلوگیری از رأیهای التماسی و القای نظر خاصی به هنگام نوشتن تعرفهها و سایر مواردی که در دورههای انتخاباتی قبلی تجربه‌شده بود، از سوی دکتر آقازاده و با تأیید همه اعضای هیئت‌رئیسه طرح جدیدی مورد ارائه و پذیرش قرار گرفت. به این صورت که افراد یکایک از یک مسیر یک‌طرفه که به کمک میز و پاراوان و گلدان ایجاد میشود وارد کوریدور انتخاباتی شده، پس از ثبتنام و نشان‌دار کردن کارتهای شناسایی، تعرفه انتخابات (کارت الکترال) دریافت کرده و در ادامه مسیر روی یک میز نام گزینه موردنظر خود را نوشته و بلافاصله در صندوق رأی میاندازند و در ادامه مسیر یک‌طرفه از سوی دیگر خارج میشوند. به‌این‌ترتیب، در اطراف میز ثبتنام و صندوق اخذ رأی ازدحام صورت نگرفته و امکان اثرگذاری بر رأی دیگران نیز به حداقل میرسد. به نظر میرسد تا روزی که سازمان به ابزار و زیرساخت‌ها الکترونیک پیشرفته مانند امکان شناسایی و صدور تعرفه الکترونیک و E-vote تجهیز نشده است، این طراحی فیزیکی بهترین شکل صیانت از آرا باشد.

در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۵، تصمیم گرفته شد تا تمام کارتهای شناسایی از این به بعد در تمامی مجامع عمومی عکسدار باشند. هیئت مرکزی نظارت تأکید فراوانی بر این امر داشتند. البته هیئت‌رئیسه مجمع قبل از اعلام نظر ایشان چنین قصدی داشت و به کمک پرسنل شریف و خدویم ستاد مرکزی سازمان این مهم نیز در ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ به انجام رسید.

در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶، از ساعت 7:15 ابتدا دکتر آقازاده به محل مجمع رفته و بر حسن اجرای مقدمات کار نظارت داشت، بسیاری از موارد ابتدایی و پیش‌پاافتاده، مانند ضرورت 4 صندلی پشت میز هیئت‌رئیسه! و آماده کردن اسلایدها و سبد گل یادبود شادروان دکتر نوربخش تا لحظاتی قبل از شروع مجمع آماده نبودند!

ساعت 7:45 دکتر قربانی ریاست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به محل مجمع آمدند. پس از انجام امور مربوط به هیئت نظارت و صبحت با رابط هیئت، مذاکره کوتاهی بین ایشان و دکتر آقازاده صورت گرفت. به نظر هیئت مرکزی نظارت حضور تعدادی حدود 10 نفر از کارمندان حراست وزارت بهداشت درمان برای حسن کنترل ورود و خروج به محل مجمع و نظارت بر نحوه رأیگیری و شمارش آرا ضرورت داشت. بنا بر تصمیم ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ هیئت‌رئیسه مجمع، این موضوع پیشبینی و مشکلی در اجرای آن و هماهنگی با کارمندان سازمان دیده نمیشد. لذا درخواست شد تا این افراد نیز کارت شناسایی ویژه از کارمندان ما دریافت و با آن به سالن رفتوآمد کنند. سپس دکتر قربانی دو نامه از هیئت نظارت به دکتر آقازاده نشان دادند که به‌موجب این دو نامه، دریکی دکتر نوید ناصری به‌عنوان نماینده دکتر علی سالاریان و در دیگری برادر دکتر عزیزی به‌عنوان نماینده ایشان جهت حضور در مجمع از هیئت نظارت مجوز دریافت کرده بودند. دکتر آقازاده عنوان کرد که نیازی به این نمایندگان نیست. به‌طورکلی حضور افراد خارج از مجمع و شورای عالی و هیئت نظارت بدون داشتن کارت شناسایی و عضویت در مجمع در جلسه مجمع فوقالعاده ممنوع است. ولی دکتر قربانی نظرشان این بود که مانعی ندارد. سپس دکتر آقازاده در پیگیری مذاکرات هیئت‌رئیسه، در خصوص نحوه برگزاری مجمع سؤال کرده و بخصوص برگزاری «مجمع عادی به‌طور فوقالعاده» را یک برنامه مهم آن روز عنوان کرد که دکتر قربانی با تأکید فراوان عنوان کردند که هیئت نظارت معتقد است ابتدا باید دستور «مجمع عمومی فوقالعاده» یعنی انتخاب رئیس کل انجام شود.

زمانی که اعضای هیئت‌رئیسه مجمع در جلسه حاضر شدند و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران، از دکتر قربانی با عنوان ریاست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات درخواست شد تا با چند دقیقه سخنرانی مجمع عمومی را افتتاح کنند، دکتر قربانی رسماً و علناً به اعضای مجمع اعلام کردند که انجام انتخابات در اولویت است. در خلال سخنرانی ایشان تعداد اعضای حاضر به 220 نفر و در ساعت 9:15 به 237 نفر رسید.

پس‌ازآن بر اساس حروف الفبا از کاندیداها درخواست شد تا پشت تریبون قرارگرفته و با احتساب ضیق وقت طی ده دقیقه به معرفی خود بپردازند. دکتر کوروش افشین پور در وقت تبلیغات کاندیداها و قبل از شروع سخنرانی انتخاباتی انصراف خود را اعلام کرد در تبلیغات انتخاباتی برخی کاندیداها به هیئت‌رئیسه اتهاماتی وارد شد، ولی هیئت‌رئیسه با خویشتنداری، صلاح سازمان را در جلوگیری از تنش و غوغا دیده و حق پاسخ آن اظهارات را اگر پس از انتخابات هم موردنظر گویندگان باشد، به نحو مقتضی برای خود محفوظ میداند.

نکته خاصی که در این سخنرانیها پیش آمد، استعفای دکتر علی سالاریان بود. ایشان پس از سخنرانی تبلیغاتی به‌عنوان کاندیدای انتخابات ریاست کل، نامهای برای هیئت‌رئیسه فرستادند با این مضمون که «اینجانب دکتر علی سالاریان انصراف خود را از کاندیداتوری ریاست کل سازمان نظام پزشکی اعلام مینمایم». از سوی دکتر آقازاده این نامه برای ریاست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دکتر قربانی جهت کسب تکلیف ارسال شد. دکتر قربانی روی نامه مرقوم کردند «اسم ایشان در لیست کاندیداها باقی میماند» و در پشت نامه نیز نوشتند: «بسمهتعالی- طبق مصوبه هیئت عالی نظارت- کاندیداهایی که بعد از ارائه برنامه و صحبت انصراف دهند اسامی آن‌ها در لیست کاندیداها باقی میماند- دکتر قربانی». این اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت قرائت و مورد اعتراض شدید دکتر سالاریان واقع شد. (پیوست سند شماره 18)

در یادداشتی دیگر، دکتر قربانی از هیئت‌رئیسه خواستند تا تذکر داده شود: «دوستانی که عضو مجمع عمومی نیستند و کاندیدای ریاست کل هم نمیباشند نمیتوانند در جلسه حضورداشته باشند.» که البته نظر هیئت‌رئیسه را تأمین میکرد و قرائت شد و قطعاً شامل افرادی هم میشد که نامه نمایندگی داشتند.

با روشی که هیئت‌رئیسه پیشبینی کرده بود، کار اخذ رأی و شمارش آن‌ها نیز به اتمام رسید. در صورت‌جلسه‌ای که دکتر آقازاده به نمایندگی از هیئت‌رئیسه تنظیم کرده و پس از تایپ به امضای همه اعضای هیئت مرکزی نظارت و هیئت‌رئیسه مجمع عمومی سازمان رسید، به خاطر حفظ حرمت و شأن و منزلت اعضای سازمان، از درج نتایج «صفر» خودداری و صرفاً نام 3 کاندیدایی که در صندوق به نام ایشان رأی انداخته‌شده بود، قید شد. علیرغم عدم قبول استعفای دکتر علی سالاریان، طی یک توافق ناگفته ولی موردقبول همه اعضای هیئت‌رئیسه مجمع، نام ایشان و نتیجه صفر حاصل از شمارش آرا، در صورت‌جلسه نوشته نشد. (پیوست سند شماره 19)

در جریان «مجمع عادی به‌طور فوقالعاده» که پس از انتخابات برگزار شد، سخنرانانی که از قبل وقت گرفته بودند به بیان نظرات خویش پرداختند. در ساعت 14:30 از میان مطالب مطروحه از سوی اعضای مجمع عمومی، هیئت‌رئیسه دو مورد را جمعبندی کرد و به تصویب حاضرین در مجمع رسید که از ریاست کل سازمان درخواست شود، این مصوبه مجمع را به شورای عالی سازمان ابلاغ نمایند تا ضمن کار کارشناسی مجدد و تکمیل طرح موردنظر شورای عالی موضوع به مجمع عمومی عادی سال 1398 ارجاع شود تا پس از تصویب در مجمع اقدامات عملی و اجرائی در چارچوب مصوبات انجام پذیرد، این موضوعات عبارت‌اند از: 1- شرایط عضویت فارغالتحصیلان مقاطع مختلف رشتههای گوناگون در سازمان نظام پزشکی (مثل بحث دارندگان مدارک PhD) و 2- موضوع خزانهداری کل.

در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷، مطابق دستور ریاست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، رابط هیئت نظارت بر مبنای فرمت سابق، نامه معرفی رئیس کل منتخب به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران را تنظیم و از دکتر آقازاده امضا گرفت.

این نامه در ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ از سوی رئیس هیئت مرکزی نظارت دکتر قربانی نیز امضا و خوشبختانه در عرض چند روز، مورد تنفیذ ریاست جمهوری قرار گرفت و به‌این‌ترتیب حکم ریاست کل سازمان دکتر محمدرضا ظفرقندی به ایشان ابلاغ شد. (پیوست سند شماره 20)

در پایان هیئت‌رئیسه آرزومند است انتخاب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی در حیات آتی سازمان تأثیرات مثبتی برجای گذاشته و در امر بسیار حیاتی سلامت مردم کشور عزیزمان ایران و جایگاه و منزلت جامعه پزشکی راهگشای تحولات اساسی باشد.