شنبه، 8 مهر 1402

مشاور اجرایی

مجید اقتصادی نژاد

مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت و منابع