جمعه، 11 اسفند 1402

مدیریت امور مالی

مجید رجب کردی

مدیر امور مالی

اداره حسابداری عمومی

خانم عسکری

رئیس حسابداری عمومی

حسابداری مدیریت

خانم کمالی

کارشناس مسئول حسابداری مدیریت

صدور اسناد و دفترداری

خانم خسروی

مسئول صدور اسناد و دفترداری

رسیدگی اسناد

علی احسنی

مسئول رسیدگی اسناد