چهارشنبه، 29 فروردین 1403

مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای :

مرکز آموزش مهارتي و حرفه اي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران با هدف ترويج آموزش هاي مرتبط با حوزه پزشکي و در راستاي قوانين آموزشي مرکز ملي آموزش مهارتي و حرفهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، از تاريخ 30/07/1398 با شماره مجوز 32032 فعاليت خود را آغاز نمود.

اين مرکز براساس نيازها و وظايف شغلي با اهداف فراهم سازي بستري مناسب به منظور به کارگيري توان مهارت آموزان دورههاي نظري در حل مسايل مهارتي، ارتقاء شاخص هاي کمي و کيفي آموزشهاي حرفهاي و ايجاد بستري مناسب جهت انتقال تکنولوژيهاي نوين به مهارت آموزان گروه پزشکي فعاليت خواهد نمود. در حال حاضر اين معاونت درصدد تدوين برنامههايي جهت مرکز آموزش مهارتي و حرفهاي علوم پزشکي سازمان نظام پزشکي ميباشد که بزودي شاهد اجراي آنها خواهيم بود.

دکتر بابک پورقلیج