دوشنبه، 28 خرداد 1403
ادامه مطلب

اداره آموزش 

آموزش رکن اصلي پيشرفت جوامع است. در تمامي کشورهاي توسعه يافته سازوکار آموزشي به گونهاي تعريف ميشود که دسترسي فرد فرد جامعه به آموزشهاي مهارتي و کاربردي و حتي تا سطوح عاليتر به صورت رايگان و يا با استفاده از يارانههاي اختصاصي سهلالوصول باشد.

در سازمان نظام پزشکي بر آنيم تا علاوه بر استفاده از روشهاي نوين آموزشي با ارتقاء انگيزهي اعضاي سازمان، برنامههاي جديدي را طراحي و اجرا نمائيم.

ايجاد شبکه آموزشي در سطح ساير نظام پزشکي شهرستانها و همچنين استفاده از فضاي مجازي و آموزش راه دور نيز جزء اولويتهاي کاري اين معاونت می باشد که امید است به زودی محقق گردد.

برنامه های بازآموزی با تکیه بر اصول زیر برگزار ميگردد:

  • مرجعيت ارزيابي و ارزشيابي نظام آموزش پزشکي
  • لنگرگاه جامعه پزشکي در نظام سلامت کشور
  • حفظ و ارتقاي استانداردهاي آموزش تخصصي و آموزش همگاني
  • ترويج و ارتقاي علم و هنر پزشکي با توسعه و توانمندسازي شاغلان حرف پزشکي

 

از آنجایی که پزشکان و پیراپزشکان محترم بعد از عضویت در سامانه سازمان نظام پزشکی (اخذ شماره نظام) موظف به شرکت در برنامه های باز آموزی و کسب سالانه 25 امتیاز می باشند،می بایست به شرح ذیل اقدام نمایند:

  • عضویت در سامانه ی یکپارچه " اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور" به آدرس : www.Ircme.ir
  • شرکت در برنامه های مورد تائید وزارت بهداشت که از طریق سامانه فوق اطلاع رسانی می شود.
  • پزشکان و پیراپزشکان محترم می بایست هر سال از زمان فارغ التحصیلی 25 امتیاز بازآموزی کسب نمایند. اخذ این امتیاز بدون توجه به اشتغال یا عدم اشتغال فرد جهت دریافت پروانه اشتغال الزامی است. حداقل میزان کسب امتیاز در سال 15 و حداکثر 35 امتیاز می باشد.
  • در زمان اشتغال به تحصیل (دوره تخصص یا فوق تخصص) کسب امتیاز لازم نیست.

 توجه : تنها سازمان نظام پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی، انجمن های علمی و تخصصی با دریافت مجوز از وزارت بهداشت قادر به برگزاری برنامه های باز آموزی می باشند.

هرساله در برنامههاي ارائه شده ساليانه بيش از بيست کارگاه مهارتهاي حرفهاي و 3 همايش جامع ويژه شاغلان حرف پزشکي پيشبيني می شود که تکافوي نيازهاي علمي و مهارتي همکاران را برآورده سازد .

از دیگر وظایف این بخش،دریافت مجور جهت برگزاری برنامه های بازآموزی می باشد که مراحل درخواست امیتاز در بخش اطلاع رسانی، قسمت قوانین و آیین نامه ها قابل رویت می باشد.

 

  •  

دکتر محمدرضا عزیزی

مدیر آموزش همگانی