جمعه، 8 مرداد 1400

مراحل درخواست برنامه بازآموزی در نظام پزشکی شهرستان

  • مدیریت IT
  • 1
  • 250.3 KB
  • شنبه, 12 بهمن,1398
  • شنبه, 12 بهمن,1398
دانلود فایل

Permissions

Viewتمام کاربران, Administrators, Rules ManagementEditAdministrators, Rules Management