پنجشنبه، 2 اردیبهشت 1400
  
شهر آدرس تلفن فاکس تلفاکس کدپستی صندوق پستی وب سایت
تربت جام تربت جام - خيابان پاسداران - پاسداران 26 - جنب مسجد امام هادی (ع) 051-52541821 - 051-52541820 - -
تربت حيدريه تربت حيدريه - میدان بسیج - فردوسی 28/1 051-52236206 051-52249472 - 9519653979 -
درگز درگز - میدان جهاد - دانشکده سلامت انوری - دفتر سازمان نظام پزشکی 051-46229800 - - - -
سبزوار سبزوار - خيابان امير کبير 0571-2293190/0571-2293280 - - 9613775677 -
قوچان قوچان - خيابان امام خمينی (ره) - خيابان شهيد داودی - نرسيده به چهارراه اول - طبقه فوقانی داروخانه دکتر رحمانی - پلاک 192 0581-2238868 - - - -
گناباد گناباد - انتهای خيابان ايثار - نرسيده به اداره برق - طبقه فوقانی صندوق قائم آل محمد (عج) 0535-7226007 - - - -
مشهد مشهد - بلوار سجاد - تقاطع حامد جنوبی 9 و مرجان 10 051-36025068 الی 36025072-051 051-36025073 - 91865373 -
نيشابور نيشابور - خيابان عطار - عطار 9 - طبقه 3 051-43221711-2 051-43221713 - 9313763876 -
کاشمر کاشمر - خيابان امام خمينی - انتهای امام3 - نبش قائم 2/5 051-55241905 051-55223280 - - -