پنجشنبه، 2 اردیبهشت 1400
  
شهر آدرس تلفن فاکس تلفاکس کدپستی صندوق پستی وب سایت
بروجن بروجن - بلوار بوعلی - مجتمع پزشکی ابن سینا - طبقه زیرین - - 038-34245212 8871673374 -
شهرکرد شهرکرد - بلوار فارابی - روبروی پارک فارابی -پلاک 16 038-33340093 038-33345436 - 88158433169 -
فارسان فارسان - خيابان شهيد بهشتی - ساختمان آزمايشگاه مرکزی 038-33229755 - 038-33229756 - -
لردگان لردگان - چهارراه شهرداری - بيمارستان شهداء - سازمان نظام پزشکی 0382-5224441-6 - - 88916-31151 -