پنجشنبه، 2 اردیبهشت 1400
  
شهر آدرس تلفن فاکس تلفاکس کدپستی صندوق پستی وب سایت
اروميه ارومیه - خيابان شهيدبهشتی - کوچه 15 - پلاک 22 33441396-33470460-33441010-044 33441400-044 - 88885-57156 -
بوکان بوکان - بلوار کردستان - ساختمان بيمارستان قديم - دفتر کانون بازنشستگان - شبکه بهداشت و درمان 46245427-044 - - - -
خوي خوی - ميدان بسيج - بیمارستان قمربنی هاشم - کلینیک تخصصی 36333399-044 36333399-044 - 5819637617 -
سلماس سلماس - خيابان مصطفی خمینی - ساختمان افرا - طبقه چهارم 35243553-044 35243553-044 - - -
ماکو ماکو - شهرک وليعصر - جنب فرمانداری 34244124 -044 34244124 -044 - 5861993359 -
مهاباد مهاباد - فلکه مادر - کوی 22 بهمن - بلوار حمزه آقامنگور - سازمان نظام پزشکی مهاباد 42448000-044 42445400-044 - 5915617383 -
مياندوآب مياندوآب - خيابان طالقانی جنوبی - کوچه بهداری 45241655-044 45241655-044 - - -
نقده نقده خيابان دانشگاه بيمارستان امام خميني (ره) طبقه فوقاني بخش دياليز 0443-6274031 - - 33333-57616 صندوق پستی 117 -