شنبه، 8 مهر 1402

مطالب موجود برای 'پزشکان جوان، مطب، تسهیل، درآمد ، جامعه پزشکی'

طرفدار تسهیل فضای کسب و کار برای پزشکان جوان هستیم

رئیس زاده:

طرفدار تسهیل فضای کسب و کار برای پزشکان جوان هستیم

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با حضور در برنامه صف اول به تشریح مهم ترین مسائل و مشکلات جامعه پزشکی کشور پرداخت.