سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 26 مهر 1400

بیمه مسئولیت حرفه ای به عنوان وثیقه پذیرفته می شود

به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی ، ظهر امروز المیرا نقی زاده سرپرست دادسرای جرایم پزشکی تهران با حضور در دفتر رئیس کل سازمان نظام پزشکی گزارش مبسوطی از چگونگی روند رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادسرای مذکور ؛ آمار شکایات ؛چالش ها و مشکلات موجود ارائه نمود.

گفتنی است در این جلسه دکتر افشار فرد مشاور عالی رئیس کل و دکتر خردمند معاون انتظامی سازمان نیز حضور داشته و در خصوص موضوعات مهمی از جمله پذیرش بیمه مسئولیت حرفه ای به عنوان وثیقه بحث و تبادل نظر شد. برابر قانون برنامه ششم توسعه بیمه مسئولیت حرفه ای برای کلیه اعضای سازمان های نظام پزشکی همانند بیمه شخص ثالث اجباری است و در محاکم به عنوان قرار وثیقه پذیرفته می شود.

لذا با حکم مقرر در این ماده قضات مکلفند در جرایم غیرعمدی (که نوعاٌ کار و فعالیت صاحبان مشاغل پزشکی اینگونه است) بیمه نامه مسئولیت حرفه ای را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرند.

نقی زاده ضمن برشمردن مشکلات از نظر برگزاری کمیسیون های کارشناسی، شناسایی شاکی های حرفه ای ،  علل تعدد شکایات از برخی پزشکان را بیان نموده و راه حل هایی برای کاهش طرح شکایات ارائه داد.

وی از آمادگی دادسرای جرایم  پزشکی و قضات با تجربه برای ارائه آموزش های مناسب گروههای مختلف اعضای نظام پزشکی خبر داد و به منظور افزایش سرعت رسیدگیِ ثبت نام در سامانه " ثنا" توسط اعضای نظام پزشکی تاکید کرد.

 دکتر رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز بر جلوگیری از طرح شکایات در مراجع مختلف علیه جامعه پزشکی و حفظ حرمت و شأن اعضای نظام پزشکی  تاکید کرد وافزود: سازمان نظام پزشکی آمادگی همکاری کامل با دستگاه قضایی و نیزانجام تمهیدات لازم برای کاهش موارد شکایت و قصور پزشکی را دارد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه دغدغه های مهم جامعه پزشکی را بحث های قضایی دانست و گفت: درخواست ما حفظ شان و کرامت جامعه پزشکی است و سردرگمی و برخوردهای بعضا نامتعارف و همچنین رفت و آمدهای طولانی بدون جبران باید از بین برود.

وی افزود: تجمیع پرونده های پزشکی  در یک جا به نفع مردم خواهد بود و هر قدر دغدغه جامعه پزشکی کمتر باشد خدمات بیشتر و مطلوبتری را به مردم ارائه خواهد داد.

لازم به ذکر است برگزاری وبینار برای آموزش دادیاران و اعضای هیات های بدوی وتجدیدنظر و انتظامی از دیگر موضوعات مهم مطرح شده از سوی طرفین بود.

انتهای پیام

روتیتر