سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 25 خرداد 1400

فراخوان ثبت نام شرکت های مرتبط در نسخه الکترونیک

به گزارش اداره کل روابط عمومی و بنابر اعلام معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ؛ نظر به الزام نسخه الکترونیک حسب قانون بودجه سال 1400 کل کشور و نقش سازمان در توسعه خدمات نسخه الکترونیک و اهمیت به کارگیری بخش خصوصی در این امرو پیرو مصوبه دبیر خانه اجرایی نسخه الکترونیک،  لینک ثبت نام جهت فراخوان شرکت‎های مرتبط در نسخه الکترونیک در ذیل موجود است.

لینک ثبت نام شرکت های مرتبط درنسخه الکترونیک
 

روتیتر: از سوی سازمان نظام پزشکی آغاز شد: