سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 25 اردیبهشت 1400

تعرفه خدمات شایع گلوبال سال 1400 با محاسبه جزء حرفه ای و بیهوشی پزشک غیرتمام وقت

به گزارش اداره کل روابط عمومی تصویر نامه دکتر سید سجاد رضوی در ذیل آمده است:

لیست تعرفه ها در فایل های پیوست قابل مشاهده  است.

روتیتر