سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 26 مرداد 1399

قدردان کادر درمان و به یادشان هستیم

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی صابر ابر در پیام خود خطاب به جامعه پزشکی و کادر درمانی کشور گفت:"به من گفتند در مورد کادر درمان صحبت کنم .گفتم چقدر فرصت دارم ؟ گفتند یک دقیقه. من نمی توانم در یک دقیقه تمام حرفم را بزنم و تشکر کنم بخاطر این روزهای سخت اما می توانم ما به ازای هزار دقیقه بگویم دوستتان دارم. هزاران هزار بار دستتان را ببوسم و بگویم چقدر قدردان شما و به فکر و یادتان هستیم.امیدوارم با عملمان این را نشان دهیم و امیدوارم هر یک نفر به سهم همان یک نفر با رعایت همه چیز کنار شما باشد تا شما آرام و خوشحال به خانه بازگشته و در کنار خانواده خود باشید.دوستتان دارم و می بوسمتان."

پیام تصویری صابر ابر

روتیتر: صابر ابر: