سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 27 فروردین 1399

رشادت و ایثارگری کادر درمانی ثبت تاریخی شود

به گزارش اداره کل روابط عمومی تصویر نامه در ذیل آمده است:

روتیتر