سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 22 اسفند 1398

تعویق سه ماهه سر رسید اقساط بانکی جامعه پزشکی

به گزارش اداره کل روابط عمومی نظام پزشکی تصویر نامه در ذیل آمده است:

روتیتر: ظفرقندی از رئیس بانک مرکزی خواستار شد: