یکشنبه 24 آذر 1398

رییس کل سازمان نظام پزشکی

دکتر محمدرضا ظفرقندی

رییس کل سازمان نظام پزشکی

معاونین

دکتر علی فتاحی

معاون انتظامی

دکتر محمد جهانگیری

معاونت فنی و نظارت

دکتر خسرو رحمانی

معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتر علیرضا سلیمی

معاون آموزشی وپژوهشی

دکتر مسعود حبیبی

معاون اجتماعی و امور مجلس